Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

159

6. Mag'\ JnsfBinff kan og være tilfreds med det han nydt haver; hans

Børn om han skulde faae 3000 E,dr. siger trei tusinde Rigsdalers Rente efter

hans Død og imidlertid legges Renten til Renten, og Capitalen efter 10

Aars Forløb at falde til Universitetet.

7. Hr. Dreyer, Sogne-Præst til Hassel^ hvis Huustroe , er min Broder

Datter, nyder Renten af 2000 Rdr. siger to tusinde Rigsdaler, og deres

Børn udi 10. Aar efter Forældrenes Død og siden til Universitetet henfalden.

8. Fogden Ursins Enke nyder aarligen 3000 Rdrs. siger trei tusinde

Rigsdalers Rente og efter hendes Død Børnene udi 10. Aar, og siden til

Universitetet henfalder.

9. Wilhelmina Elena JBing, saa længe hun lever ugift at nyde Renten

af 2000 Rdr. siger to tusinde Rigsdaler. Men skulde hun gifte sig, da ikke:

og Renten at opligge til Børnene, om hun skulde faae Børn, og da efter Forældrenes

Død nyde Renten udi 10 Aar, og siden at falde til Vniversitetef.

10. Til vor Frues Kirkes fattige Skole giver jeg i Jesu Navn 1000 Rdr.

siger eet tusinde Rigsdaler.

11. Til Holmens Kirkes fattige Skole, som tilforn haver nydt 100 Rdr.

gives 900 Rdr. siger Nie hundrede Rigsdaler.

12. Til Waysenhuuset udi Tronhiem 1000 Rdr. siger eet tusinde Rigsdaler.

13. Til nødlidende Huusarme, som ere skikkelige og gudfrytige, 4000

Rdr. siger fiire tusinde Rigsdaler at nyde af Renten 16 Rdr. siger sexten

Rigsdaler aarlig til Huusleye enhver.

14. Fattige, gudfrygtige og skikkelige Studentere 4000 Rdr. enhver at

nyde af Renten aarligen 20 Rdlr., som bliver fastsatt ved visse Kammere paa

Regenzen udi 5 Aar.

15. Til min Huusholderske Karen Jens Datter Mørk for hendes lange

troe Tieneste og Gudfrygtighed gives strax 200 Rdr. siger to hundrede Rigsdaler

og siden aarlig Renten til 11. Junii og 11. Decemhrls af 4000 Rdr.

siger flire tusinde Rigsdaler hvilke 4000 Rdr. skulle efter hendes Død gives

Wartov til 6 Senge og Resten af Capitalen at blive paa Rente staaende til

fleere Senges Oprettelse i Fremtiiden. Og til at indlegge paa Sengene fattige,

elendige og med Bræk beladne Mennesker, beholder Rector og Professores

ved Universitetet Jus^ og EjjJwrus for dette Legatum 3*^^ Personer at proponere,

hvoraf een vælges.

16. De, som have tient mig troeligen nyde fremfor andre Sted udi Wartov.

17. Til fattige syge Studentere 2000 Rdr. siger to tusinde Rigsdaler.

18. Ephorus foreslaaer Candidatos Stipendii til Consistorii Approhation^

og det i Henseende om noget paa Candidatorum Levnets Opførsel og Skikkelighed

kunde siges , der kunde være andre iblant Professores kundbart. Thi

hvor saadant fandtes , bør saadan en Candidatiis ey antages , ligesom og

enhver, der faldt til Liderlighed, ikke efter given Paamindelse rettede sig,

straxen og uden Modsigelse bør udelukkes.

19. Epilioriis udtæller Pengene til Stipendiarios halvparten til 11 Jimii

og halvparten til 1 1 Decemher, naar Renterne ere indkomne. Og lader han sig

i en egen indrættet Bog, udi hvilken denne min sidste Villie og Testamente

foran skal findes rigtigen Siicopieret, og skal af hver Stipendiario qvitteret og

Regnskabet udi samme Bog indført , hvert Aar in Septembri fremlegges og

afhøres in Consistorio.

20. Hr. Professor og Doctor Anchersen udvælges af mig at være Epho-

rus, og han igien efter sig at udvælge Successorens, og saaledes den eene efter

den anden. Og skal derfor Ephorus for sin Møye og Umage nyde aarlig 50

Rdr. siger halvtresindstyve Rigsdaler. Skulde nogen imod ald Forhaabning

øve nogen Mishandling, da Consistorium at udvælge Ephorum, og siden Ex)horHS

sin Successorem.

21. Naar Renterne af min halve Boes Midler for mine Brødre Børn

og Børns efter foreskrevne Aars Forløb ere henfaldne til Universitetet, da vil

jeg, at den halve Kapitals Rente bliver forbeholdet fattige af mine Brødrebørns

Descendenter til nødvendig Brug indtil 4de Leed inclusive; den anden

halve Deel til Universitetets fattige Enker, Studentere, Syge og Sengeliggende.

22. Jeg beder da allertienstligst og fastlig haaber og formoder at de

More magazines by this user
Similar magazines