Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

163

stedse havde været overladt til Eforus, uden at Konsistorium dermed havde befattet sig, og

der var derfor hidtil aldrig blevet fremlagt ved Regnskaberne nogen Udnævnelse af disse

Personer eller nogen saadan af Revisionen forlangt. Han bemærkede derhos, at der ej heller

ved Eforus skete nogen egentlig Udnævnelse til at nyde Understøttelsen; men Forholdet

maatte rettelig betragtes som en hver enkelt Gang besluttet Uddeling til dem, der da erholdt

den. Vel var det ved dette, som ved Universitetets andre lignende Understøttelseslegater,

sædvanligt og uden Tvivl ogsaa hensigtsmæssigst, at de, der engang havde erholdt Under-

støttelsen, fremdeles erholdt den i den følgende Tid, saalænge der ikke fremkom nogen særegen

Grund til at nægte dem samme ; men de havde dog ingen Retsfordring derpaa, hvilket

i liere Henseender var af praktisk Vigtighed, t. Ex, med Hensyn til PI. 12. Juli 1843 § 2.

Ved den derefter afsagte Decision fastsattes det, at Udsættelsen kan

bortfalde efter det Oplyste.

(Eforiprot.)

Nr. 14. Kons. Skr. 6. Sept. 1856 til Eforus for Bings Legat, hvorved

bifaldes, at det aarlige Overskud af Legatets Renteindtægt, som er fremkommet

ved, at en i sin Tid udestaaende Fordring efterhaanden er blevet

indbetalt, og hvilket Overskud nu udgjør omtrent 128 Rdl. aarlig, maa for

Fremtiden anvendes saaledes:

1. at der oprettes en ny 4de Portion paa 40 Rdl. for en Professorenke

fra Juni Termin d. A. at regne,

2. at Legatets 4 Stipendieportioner for „Studerende i Almindelighed"

Ibrhøjes fra 20 til 30 Rdl. aarlig fra Dec. Termin d. A. at regne, og

3. at Resten af bemeldte Overskud tilfalder Legatets Afdeling for syge

Studerende.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 15. Decision af 16. Sept. 1857 til Eforiregnskabet for 1856—57

om Indbetaling i Kvæsturen af overflødige Beholdninger.

Med Hensyn til, at den fulde Rente af Legatet var beregnet til Indtægt i Regnskabet

med 1600 Rdl. 36 Sk , uagtet der af Eforus i Kvæsturen kun var hævet 1400 Rdl. 18

Sk., begjærede Revisionen i Fremtiden iagttaget, at den fulde Rente hævedes og førtes til

Indtægt i Regnskabet, og at derimod den Del af Beholdningen, for hvilken ikke havdes

direkte Anvendelse, inden Regnskabets Afslutnmg indbetaltes i Kvæsturen som et Depositum

og derefter førtes til Udgift i Regnskabet.

Decisionen lyder paa: Bliver til Iagttagelse i Fremtiden.

(Eforiprot.)

Nr. 16. Kons. Skr. 27. Febr, 1880 til Eforus for Bings Legat, hvorved

fastsættes som Regel for Affattelsen af Legatets Regnskab, at det Overskud

af Legatets Indtægter, som maatte blive tilbage, efter at andre fundatsmæssige

Udgifter ere afholdte, kan anvendes til Bedste for syge Studerende,

og at det Beløb, der af bemeldte Overskud ikke maatte anvendes til dette

Øjemed i Aarets Løb, opføres som Beholdning for Legatet som Helhed,

hvoraf følger, at et særligt Regnskab for Sygelegatet bliver overflødigt*).

(Univ. Arkiv.)

Nr. 17. Kons. Skr. af 12. Novbr. 1880 til Kjøbenhavns Magistrat om

Ugepengene til de paa de Bingske Legatsenge i Vartou indlagte Lemmer.

Med Skrivelse af 15. f. M. har den ærede Magistrat, foranlediget ved en Henstilling

fra Inspektøren ved Vartou Hospital, anbefalet, at det Tillæg til Ugepengene, der af det

Bingske Legats Midler ydes de paa Etatsraad Bings Senge i bemeldte Hospital indlagte

Lemmer, og som for Tiden udgjør 50 Øre ugentlig, maatte blive forhøjet til 65 0. ugentlig,

hvorved de nævnte Lemmer vilde blive ligestillede med de fleste andre, som nyde godt af

de Hospitalet tillagte Legater.

I Anledning heraf har Konsistorium, efter derom indhentet Erklæring

fra Legatets Eforus, vedtaget, at der fra 1. d. M. at regne tilstaaes de paa

) Univ. Aarb. f. 1879—80 S. 917.

21*

More magazines by this user
Similar magazines