Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

165

deJiug af de aarlige Renter, fordeles paa samtlige Stipendier efter

disses Ibrskjellige Størrelse'^

1. Det førstnævnte Stipendium skal ifølge den paagj ældende

Fundats (Bilag Nr. 2 nedenfor) uddeles afden ældste af de Birche-

roder'-^^ der kan meddele Inskriptionssedler *) , som

skulle paategnes af

Rector Universitatis , hvorefter den Indskrevne skal indføres i Efori-

protokollen. Han nyder da Stipendiet „efter det Senium^ som hans

Inscription med Rectoris Magnifici paategnelse medfører". Ere ingen

af de saaledes Indskrevne „tilstæde paa Academiet, naar dette Stipen-

dium bliver ledigt, og ey heller efter fire ugers advarsel paa Clostered^

den ældste berettigede dertil indfinder sig, udvælger samtlige Asses-

sores Consistoriales ved fieeste Vota de Personer dertil, som de eragte

mest skickelige og hielp behøvende". Stipendiet skal uddeles i to

lige Lodder til 2 Studerende som skulle „være i Liv og levnet skicke-

lige, gudfrygtige og af et got rygte, saa og fiittige i deres Studeringer,

hvilket de ved Stipendii Annammelse med gode Attester fra deres pri-

vatis Frceceptoribus hvert Aar bør beviise, og om de ey tilforn har

sustinered deres Examina Philosophicum og Theologicum^ da tilholdes saa-

dant at præstere^ imedens de dette Stipendium oppebære". Bemærk-

ningen om Examen theologicum kan sikkert ikke medføre, at kun

Theologer kunne erholde Stipendiet ; den

er formentlig kun foranlediget

ved, at paa Fundatsens Tid som Regel alle Studenter toge denne

Examen; og forsaavidt det ved private Stiftelser er paalagt Studenter

at tage den nævnte Examen, er denne Forpligtelse for Juristers og

Medicineres Vedkommende eftergivet dem ved Univ. Fund. 7. Maj 1788.

Stifterens, Professor Bircherods „Nærmeste Slægt de Bircheroder

afderne Nafn" ere fortrinsberettigede til Stipendiet; dernæst „de

andre Nærmeste af hans Slægt, som haver eller haver haiFt en Birche-

rod til Moder". Ere ingen af disse ved Akademiet, foretrækkes hans

første Kones Karen Margrete Hansdaatter Hemmers „Søstre Børn og

deres Afkom", dernæst hans anden Kones, Ellen Marie Lemvigs, nær-

meste Slægt af samme Linie. Ere heller ingen af disse Familier ved

Academiet, tilkommer Stipendiet „andre paa Academiet sig opholdende

Bircheroder af nafn", som ere af Stifterens ^^ Familie ^ paarørende og

nærmeste afkom", og hvis ingen saadanne findes, „andre gudfrygtige

og skickeh'ge Studentere'-^ , Jfr. hermed den efter Fundats Nr. 1 med-

delte Slægtskabsfortegnelse og Kons. Skr. 13. Dec. 1873. Af denne

sidste Bestemmelse vil det ses, at Konsistorium har statueret, at da

Legatprotokollen blandt de til Legatet Fortrinsberettigede opfører

*) Denne Ret . der ikke vides at være udøvet i meget lang Tid , havde vistnok sin Op-

rindelse fra Brug ved andre Legater. Der vilde næppe blive Tale om paany at

benytte den.

More magazines by this user
Similar magazines