Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

særlig er fastsat. De Studenter, der indskrives i Kraft af den Adkomst,

som tidligere Immatrikulation ved andre Universiteter giver, have kun

Adgang til Stipendier under samme Betingelser, som gjælde for deres

Adgang til at indstille sig til afsluttende Prøver ved Universitetet, og

naar de derhos have Indfødsret.

De kvindelige Studenter ved Universitetet have ikke Adgang til

de før Adg. af 25de Juni 1875 stiftede akademiske Beneficier og Under-

støttelser, hvorimod der med Hensyn til de senere stiftede gj ælder det

samme for dem som for mandlige Studerende.

Kandidater, der have aflagt afsluttende Prøver ved Universitetet,

ere at henregne til Studerende, saa længe de i Følge deres Forhold

ikke maa antages at have sluttet deres videnskabelige Studium, og ere

derfor under denne Forudsætning kun udelukkede fra at erholde eller

beholde Stipendier, hvor dette følger af særlige Bestemmelser.

Fund. 7. Maj. 1788 II § 2, Bekj. 20. Dccbr. 1833 § 4.

Adg. 25. Juni 1875 § 4.

Fund. 1788 VI § 2 Nr. 9, Kons. Skr. 18. Decbr. 1866 jfr. Jur. Fak. Skr. 7. Decbr. 1866.

§ 3.

Den, som vil nyde Stipendier ved Universitetet, maa i Almindelig-

hed godtgjøre sin Flid ved at oplyse, at han flittig hører Forelæsninger

ved Universitetet, hvorimod det, efter at den filosofiske Prøve nu kun

fordres aflagt, førend Vedkommende indstiller sig til den afsluttende

Prøve, ikke kan kræves, at Fliden oplyses ved, at denne Examen er

bestaaet til en bestemt foreskrevet Tid, medmindre det følger af sær-

lige fundatsmæssige Bestemmelser. Fritagelse for denne almindelige

Maade at oplyse Fliden paa, kan af den Myndighed, der disponerer

over Legatet, gives, naar særegne undskyldende Omstændigheder fore-

ligge. For Kandidater, som i Henhold til forrige Paragrafs 3de Stykke

kunne beholde eller erholde Universitetets Stipendier, er det til-

strækkeligt, at de tidligere paa anførte Maade have godtgjort deres

Flid, naar der haves Oplysning om, at de fortsætte deres Studeringer,

om de end ikke længere høre Forelæsninger ved Universitetet. Flids-

attesterne udfærdiges efter et af Konsistorium fastsat Skema.

De Myndigheder, der afgjøre Spørgsmaal om Fliden, tage Bestem-

melse, om denne kan bevises ved en Attest af en Privatdocent.

Fund. 7. Maj 1788 I § 11, VI § 2 Nr. 1, 7 og 9, Concl. cons. 17. Marts 1847.

Kons. Skr. 3. Febr. 1841.

§4.

Studentens Duelighed eller Evne til de højere Studier godtgjøres

ved Udfaldet af de ved Universitetet aflagte Prøver. Hvad der i denne

Henseende kræves, beror nærmest paa de enkelte Fundatser, men hvor