Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

166

saavel Fættere med Afkuiii al' Stifteren, Prufessur Bircherod, som

Fættere med Afkom af hans anden Hustru, E. M. Lemvig, og da

Fundatsen bruger Udtryk, der ikke udelukke, at disse Personer kunne

være indbefattede under Fortrinsretten, tør en snævrere Fortolkning

ikke (som tidligere) fastholdes.

Stipendiet nydes i 4 Aar, dog at det, naar den, der oppebærer det,

dør eller forlader Universitetet inden Udløbet af de 4 Aar, kan gives

til „en Bircherod af nafn" i to Aar, selv om han alt har nydt det tid-

ligere i 4 Aar, jfr. Fundatsens Post 4. Ligeledes kan Konsistorium,

ifølge en under 21. Decbr. 1877 allerh. konfirmeret Tillægsbestemmelse

til Fundatsen, forlænge Nydelsen af Legatet ])aa en Tid af indtil 2

Aar for Personer, der have Fortrinsret, naar ingen fortrinsberettiget

og kvalificeret Person, der ikke tidligere har haft Legatet, søger Lod-

den. Den, der har Stipendiet, skal, som foran nævnt, opholde sig ved

Universitetet, og han maa ikke rejse bort uden Elbri Tilladelse, der

kun kan gives for 6 Maaneder. Bliver den Paagjældende længere

borte end af Eforus tilladt, gives Stipendiet til en i\.nden.

2. Stipendiet til Fordel for Familien skal ifølge den vedkommende

Fundats (Bilag Nr. 3 nedenfor) uddeles i 2 eller 3 Portioner til Testa-

tors Forældres, Professor Theologiæ ved Kjøbenhavns Universitet, Dr.

Jens Bircherods og dennes Hustru Else Nielsdatter Munchs Slægt og

Afkom (se den efter Fundatsen følgende SJægtsfortegnelse), og skulle

de „udnæfnede Personer altiid findes nødtørftige, udi den sande Evan-

geliske Lærdom oplærte og i Liv og Levnet u-straffelige''. Den ældste

Bircherod udnævner og i Mangel af Forslag fra ham skulle ..Leyati

Administraiores have Magt at paakiende, hvem de fattigste og skicke-

ligste ere af Velbemelte Sal. Doctor Jens Bircherods Slægt, baade af

Mand og Qvinde Kiøn, som enten studerer eller udi andre Maader sig

udi flans Kongl. Mayts Riger og Lande opholde'^. Naar der ikke

længere findes Slægtninge af Testators nævnte Forældre, skal Stipen-

diet tilfalde „Tvende fattige studiosos Theologiæ"^ efter Udnævnelse af

Konsistorium. De nyde Stipendiet i 4 Aar. Med Hensyn til Retten

til i saa Fald at erholde Stipendiet bestemmer Fundatsen, „at om nogle

af de studiosos^ som betienne Catechisationen og ungdommens under-

viissning til vor Frue eller Trinitatis Kircker dette Stipendium Vilde

søge, og om sin Dyd og Lærdom gode Vidnesbyrd foreviise, skal

samme der til frem for andre ^tudentere andtages".

3. Med Hensyn til Stipendierne til Trinitatis Kirkeskole, til Frue

Kirkes Skole og til Fattige i Trinitatis Menighed (jfr. Fundatserne Bilag

Nr. 4, 5 og 6 nedenfor) bemærkes, at de to første skulle udbetales til

det regnskabsførende Medlem af Kuratelet for Kirkeskolerne, jfr. Skr.

af 23. Decbr. 1859 fra Direktionen for Borger- og Almueskolevæsenet,