Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

169

dertil kan findes Lejlighed , paa fremvext , saalænge indtil Capitalen med den

forfaldne Rente og Rentes Rente opnaar den Summa af = 1250 Rdr:, hvoraf

Ephorns Sfipendil til 11**^ Junii 1729 og siden aarlig til hver 11*^ Junii nyder

for sin omhu og umage == 3 Rdr. Naar Capitalen med Rente og Rentes Rente

er opløbet til bemelte Summa == 1250 Rdr: Croner , skal Ephoriis aarlig til

hver S^'' Hans dag af Renten uddeele til tvende skickelige og fattige Studiosos,

hver af dem = 12 Rdr: 3^: item til hver Martini = 12 Rdr: 3^, som

giør i alt aarlig = 50 Rdr, som enhver Studiosus maa nj^de udi fire aar tillige:

saa tager og Ephorus selv paa den tiid aarligen for sin omhu og umage

= 5 Rdr:. Den øfrige Rente uddeeler Frofessores Consistoriales efter egen

Behag til en fattig syg Studenter. De tvende Sfudentere, som de indbemelte

= 50 Rdr: Croner til hver S^^ Hans dag og Mortens dag skal nyde, udnæfnes

dertil af den ældste af de Bircheroder: og saasnart nogen er dertil af Patrono

Stipendii bleven inscriberet, skal samme meddeelte Inscriptions Seddel straxen

paaskrives af Hector Universitatis, paa det hånd udi denne medfølgende EpJiori

Bog kand blive indskrevet, og nyde Stipendium efter det Senium, som hans

Inscription med Bectoris Magnifici paategnelse medfører. Skulle ingen af dem,

som i saa maade dertil ere inscriberede , være tilstæde paa Academiet^ naar

dette Stipendium bliver leedigt, og ey heller efter fire ugers advarsel paa

Clostered, den ældste berettigede dertil indfinde sig, udvælger samtlige Assessores

Consistoriales ved fleeste Vota de Personer dertil, som de eragte mest

skickelige og hielp behøvende, udi følge af den næst efter følgende 3'^^^ Postes

tilhold.

2. De Studiosi, som til dette Stipendium at nyde antages, skal være i

liv og levnet skickelige, gudfrygtige og af et got rygte, saa og flittige i deres

Studeringer , hvilket de ved Stipendii anammelsse med gode Attester fra deres

privatis Præceptoribiis hvert Aar bør beviise, og om de ey tilforn har sustinered

deres Examina Bhilosophicum og Theologicum, da tilholdes saadant at præstere,

imedens de dette Stipendium oppebære. Har nogen af dem stæd udi et eller

andet Collegio, da bør hånd imod Stipendii anammelsse foreviise Eplioro hans

aarlige tryckte og ventilerede Exercitium^ hvis ikke da eet skrifftlig Specimen

paa sin flittighed, fremlægge, om Ephorus saadant æsker.

3. Min Sal: Mands Nærmeste Slægt de Bircheroder afderne Nafn

skal have første Ræt og Rættighed til dette Stipendium , dernæst præferreres

de andre Nærmeste af hans Slægt, som haver eller haver hafft en Bircherod

til Moder: og naar ingen af disse min Sal: Mands Nærmeste Slægt ved Academitt

er, da min Sal: Mands første Kones Karen Margrete i/awsdaatter

Jlemmers Søstre Børn og deres Afkom; dernæst min Nærmeste Slegt de Lemriger

af samme Linie. Og skulle ingen af de forbemelte Vores Familier ved

Distributionen være ved Academiet, da tilkommer andre paa Academiet sig opholdende

Bircheroder af nafn, som beviise sig at være af min Sal: Mands

Familie, Paarørende og nærmeste afkom. Effterat ingen af foromrørte Familier

findes ved Academiet at fremme sine Studeringer , som har erhverved sig In-

scription fra den ældste af de Bircheroder, som udi dette Legati Bog skal

indtegnes , falder Distributzen til dem af andre gudfrygtige og skickelige Stu-

dentere, som opholde sig ved Academiet, og have erhverved sig ældst Inscription,

som melt er. Og skulle ingen være indskreven, udvælge samtlige Assessores

Consistorifdes ved fleeste Vota de Personer, som de eragte mest skickelige og

hielp behøvende.

4. Skulle den, som er antaget til Distributzens nydelse, i værende fire

aar døe, da nyde hånd dog det fulde Legatum, om hånd enten døer eller

quiterer Academiet imellem S^^ Hans dag og Mortens dag, og skeede det saa,

at hånd døde strax efiTter IV^ Junii, inden Distributzen skeede, og hans slette

tilstand fordrede det, kand dog dette Aars 11*^ Junii Rente komme til hans

Begravelses fordenhed, men afgaar nogen fra Academiet, som til Distritmtz

er antaget udi fire aar, nyde de ey meere end som det Aar, der er falden

Rente, fra W^^ Junii at regne, men en anden antages. Og melte sig da an en

Bircherod af nafn igien, om hånd endskiønt hafde forhen nydt fire Aars Distti-

butz, og hgnd ved sin nærværeisse paa Academiet hafde forhverved sig samtlige

Univeraitetets Legater.

22