Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

171

2. 'Midgrctc Hofnnui 2'''" gange giift og liar ingen Børn liaiift.

3. 2L('ttc Marie Hofman været gifft først med Maij: Feder Anchersen,

fordum Sognepræst til Carlbije Sogn udi Jylland, har ingen Sønner.

Nu gifft med Hr. Kleld Bøg i Carlbye og har ingen Sønner.

For det 3'^i^' Testators nu sidste Frue Ellen Marie Lemvig har 3 Brødre

og 2 Søstre

1. Wilhelm Lemvig, Commandeur Capitåin.

2. Diderich Lemvig, Secretcrer i Politie og Commerce Collegio,

3. Feter Lemvig.

4. Else Marie Lemvig gift med Commandeur Capitåin Friderieh Uoppc,

og har Een Søn: Peter Hoppe.

5. Margrete Lemvig.

For det 4'^« Testators Fættere Bircheroder af nafn, der har efterladt sig Børn.

1. Mag: Thomas Broderus Birclwrod, Professor ved det Kongel. Ggmnasium

udi Ottense og Hector Scholæ sammestæds, har en Søn,

Jacob Birclierod, Landsdommer udi Fyhn.

2. Hr. Christian Broderus Bircherod, Provst for Vends Herret og Sognepræst

til Serslef Meenighed udi Fyhn, har 2 Sønner og 2 Døttre:

1. Hans Bang Birclierod.

2. Jacob Bircherod.

3. Sille Bircherod er gifft med Hr. Anders Holm, Sognepræst

til Wirsløf Meenighed udi Fyhn.

4. Maria Elisabeth Bircherod.

3. Sal: Hr. Jens Pedersen Bircherod, fordum Sognepræst til Værløse

Meenighed udi Siælland har efterladt sig een Daatter

Else Bircherod, der udi Ægteskab med forermelte Mag: Eudolf Bager

har efterladt sig Een Søn:

Peder Bager.

4. Hr. Anders Bircherod, Sognepræst i Norge, er ugift.

For det 5*^ Testators sidste Frues Fættere Jjemviger af Nafn:

1. Afgangne Sal: 3Iag: Christen Lemvig, fordum Kongel:

May*^ Confessionarius har efterladt sig 3 Sønner

1. Albrecht Lemvig

2. Søren Lemvig

3. Friderieh Lemvig.

2. Afgangne Sal: 3fag: Hans Jjemvig, fordum Sognepræst til

Ørsted Meenighed i Siælland har efterladt sig Een Søn:

Hans Lemvig,

3. Mag: Eric Christian Lemvig, Sognepræst til Bingsted

Meenighed udi Siælland, har ingen Sønner.

4. Hr. Caspar Lemvig , Sognepræst til Haarløf Meenighed i

Siælland, har Een Søn:

Peter Johannes Lemvig.

(Protokollen for »Legatum familiæ Bircherodianum,

som i Tiiden henfalder til 2'^« Studentere«.)

Nr. 3. Legatum familiæ Bircherodianum som udi Tiiden henfalde til

2*1« Studentere.

Som min gode Salig Mand Johannes Jensen Birclierod, fordum Assessor

udi Consistorio og Professor Philosophie ved det Kongl: Universitet i Kiohenhafn,

med mig Ellen Marie Lemvig udi voris Ægteskab har besluttet et Testament

1718, som allernaadigst er Confhinercd 1721, at hvo som længst levede af os,

og vilde begive sig udi ny ægteskab, skulle udlevere een Capital Tre Tusinde

Rigsdaler Croner paa den afdødis vegne, som til Studerende Personer, til

Familie og Christelig Brug at stiftes Fundatzer paa; hvor udaf = 700

dens

Rdr:

siger Siuf Hundrede Rixdaler Croner er destinered et Jjcgatum for min Sal:

Mands Familie, som til det Kongl: Consistorii forsorg skal overleveres, i fundament,

at samme Legitfi frugt i tiiden ved de Birchrroders Families afgang

skulle henfalde til Tvende fattige Studiosos efter Professoriim Consistorialium

22*

More magazines by this user
Similar magazines