Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

172

ved fleeste Vofis deri s gotfindende. Saa haver Jeg Ellen Mark Lctnvif/ med

min Sal: Mands efterladte Broder Velædle og Velbaamc Christian Carl BircJicrod

til Fraudcgaard, Kongl: May*« Jiistitz og Commerce Raad, overvejet og be-

sluttet, at dette Lcf/affDn |: efterdi Jeg har begivet mig udi ægteskab igien

med Velædle og Velbyrdige Johannes Lavrcntzcn , Assessor udi Consistorial

Collegio \\ skulle denne 11**-' Decemhris tilligemed et fuld aars Rente og denne

Fundatzion |: foruden Sex Hundrede Rigsdaler Croner til et Legatutn Birehcrodianmn

for tvende fattige Studentere paa Academict at nyde frugten af, og

500 Rixdlr. til sex fattige til Trinitatis Kirke, samt = 300 rdl til Trinitatis

Sogns fattige Skole, Jtcm 500 Rd'* til vor Frue Kirkes fattige Scholc, og Resten

til Helliggeistes Hospital : leveris Rectori Macjnifico med samtlig Herrer Bro-

fessoribiis consistorialibus, for at besørges af dem, paa Rente at udsættis for 5

pro Cento aarlig Rente fra 11*^ December 1728 af, imod forsYdirlig got prioritercd

Pant iblandt andre Academietz Capitaler til Conservation at forsynes udi bestandighed,

at staa paa Rente til et uryggeligt Familie Legatum dem til gode,

som ere af Velbemelte min Sal: Mands Forældres Sal: Doctor Jens Bircherods,

fordum Professor Theologiæ herved Universitetet og Else Niels daatter Manch'is

Slægt og afkom, og efter at ingen af dem er til, da tvende fattige Studentere,

som opholder sig ved Academiet, hvilke Becfor Magnificus med samtlig Frofessorum

de fleeste Votis selv udnævner, til at nyde udi fire aar tillige Renten

deraf, hvorfor ieg hermed denne Fundafz nu overleverer til Becfori Magnifico

med samtlige Professoribus Capifalrn med eet Aars forfaldne Rente til 1 1**-' Junij

1728 |: at der icke svares Rente for dette halve aar til 11 December, der til

er aarsagen, at de gode Herrer Professores icke vilde tage imod dette Legatum

til forbemelte 11*^ Junij forend Hans May* ved sit allemaadigste Brev til

Consistorium af dato S"^"^ October 1728 befalede det, hvorfor disse = 700

Rixdl^ har dette halve aar staaet frugtisløs hos mig Ellen Marie Lemvig :\ udi

gode Danske Croner = 700 Rixdl^ Capital og 35^*^ et Aars Rente, til at

videre indsætte paa Rente denne 11*^ December 1728 til Conservation iblandt

andre Universitetets Midler i Bestandighed, som med dens Rente skal for-

holdis saaledis.

1. At af dend Capital = 350 Rixdl^ dens aarlig Rente, som er 17

Rixdl'^ 3^ tillægges nu den Sal: Mands Broders Børn, Jens Friderichsen

Bircherod = 12^"^, oh hans Søster Dorthea Bircherod = 5 Rixdl^^ 3!jl til

deris nytte aarlig udi første tyve aar at nyde og annamme imod Qvittering til

hver aars Ålichaeli Tiider, udi den ved dette Legatum følgende Bog, af den,

som samtlig Herrer Professores beskicker til Ephorus herfor, ifald de leve.

Men skulle de i værende tyve aar enten een eller begge ved døden afgaae,

da træde i den første afdødis stæd den ældste af Velærværdige Magister

Ditlef Møller, Sogne Præst til Bircherods Meenighed, hans Daatter, Sille Margrete

Møller, som een Bircherod at tage Deel, dog saaledis at den fodde Bircherod

af Slægt faar to deele, og Sille Margrete Møller den tredie deel. Mens

dode begge disse Tvende ermelte Bircheroder, da som een Bircherod uyder

Sille Margrete Møller den halve Rente , som er Otte Rixdlr. 4^1 8,3 , og en

anden af Nafned det andet halve af de, som udi denne medfølgende Familie

Legati Bog af Velbemelte min Sal: Mands Broder er indretted og indtegnet,

hvo af dem som leve og bringe med sig den ældste af de Bircherodcr hans

Attest.

2. Dend ofrige Summa af dette Legatum, som er 350^'^ Croner dens

Rente med Ren tis Rente at opvoxe udi disse tyve aar til dette Familie Legati

forøgelse, som da ved Professorum Consistorialium deres Kierlige omhue med

Guds Hiælp haabes, at naar den Summa af samme = :550 Rixdalers Capital

med dens Rente og Rentis Rente een Complet Capital paa 850'** Croner foruden

den liden belønning, som Ephoro Lcgati hermed aarlig tillægges = 3 ^'^j

som tagis 11*" Junij 1729 de første Tre Rixdaler, hvorved 1748 dette Familie

Legatum ved Guds Naade kand komme til fuldkommenhed, at naar i alt med

de 350 Rixdlr. Capital, som af Familien imidlertid træckes frugten af den

Summa = 1200 Rixdlr. Croner hvilcken Summa den ældste af de Bircheroder

tilligemed de Herrer, Professorum deres hielp og Kierlig Omhu skal hensee,

^