Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

173

at dette Legafnm naar sit Maal med til den Summa Eet Tusinde, To Hundrede

Rixdaler samled Qapit^; hvor af da Eet Tusinde Rixdaler Qapltalens Rente

udi bestandighed til hvert aars ermelte IlicJiacU tiider til ævig tiid henfalder

aarlig til de Nærmeste af min Sal: Mands Slægt, som forhen er melt, særdelis

3[ag: Frldcrich Bircherods efterladte Børn og deres Hustruer i Enckestand,

dernest de Bircheroder af Linien Mandkiøn og Qvindekiøn, at deeles aarlig til

Toe eller Tre, ligesom den ældste af de Bircheroder agter forden til , og

meddeler til Ephorns Attest om, dog saaledis at Jens Friderichsen Bircherod i

sin lifs tiid da nyder, om hånd det behøver, den halve Deel af alle Renterne,

og dend anden halve deel at deeles til Een eller Toe andre af disse den Sal:

Mands andre nærmeste Slægt.

3. Skulle Vilkaarne og tilstanden i Fremtiden ;: det Gud forbyde :| vorde

saa slette, at enten Jeg Etten Marie Lemvig til min egen Persons nødtørftighed,

eller den Sal. Mands efterlevende Søster Christiana Charlotta Bircherod skulle

behøve denne Rente, da bør bemelte Magister Friderich Bircherods, Børn eller

andre dermed være fornøyede. End skulle ermelte Mag: Friderich Bircherods

Børn deres Leylighed i tiiden blive Bædre, saa de kunde undvære denne

Rente, og nogle af den Sal: Mands Brødere Børns-Børn vorde trængende, da

i saa fald Een eller To af de mest behøvende at nyde denne de fattigste

Bircheroders Rente, og den ældste af de Bircheroder alleene samme udnæfnelse

at giore, saaledes at de mest trængende og skickeligste af de Bircheroders

Famitie nyde det. Og skal de udnæfnede Personer altiid findes nødtørftige,

udi den sande Evangeliske Lærdom oplærte og i Liv og Levnet u-straffelige

og i mangel af saadan giorende forslag skal Legati Administratores have

Magt at paakiende, hvem de fattigste og skickeligste ere af Velbemelte Sal:

Boet'' Jens Bircherods Slægt baade af Mand og Qvinde Kiøn, som enten studerer

eller udi andre maader sig udi Hans Kongl: May^^ Riger og Lande opholde,

og til dennem efter egne gode Skiønsomhed Renterne at anordne aarlig imod

Qvittering i den herved følgende Bog.

4. Og som dette Familie Legatum i saa Maader ved en Kierlig omhu

af de Herrer Professorihiis for deres afde Collega min gode Sal: Mand, kand

hielpes til Conservation og fremvext med Guds biistand til den Qapital =

1200 Rixdl'', hvoraf omsider, som melt er, 1000 Rixdl^ Rente bliver Frugten

af til Familiens nytte, 100 Rixdl*" til Ephoriis for u-mage og omsorg og det

Tolfte Hundrede Rixdalers Rente aarlig efter Professoram Consistorialium deris

gode behag at anvende til en fattig Sengeliggende Studenter paa Academiet at

nyde til Distributz, da alt saaledis at staa fast til ævig tiid. Og naar da ingen

af min gode Sal: Mands Slægt til er, hvercken paa Mands eller Qvinde Linie

af begge Kion af Velermelte Sal: Boctor Jens Bircherods afkom, da disse de

fattige Bircheroders Legatum , som ved fremvext i saa maader har naaet =

1000 Rixdlr. dens aarlig Rente at henfalde til Tvende fattige studiosos Theologie,

som haver deris Attestation fra Facultate Theologica , hvilcke Bector og

Frofessores ved det Kongl: Universitet i Kiobenhafn sig efter min Velermelte

Sal: Mands indstendige begiering ville fremdeelis administrere , saa at de udnæfnede

og beskickede Personer samme nyder til hver Michaeli tiider aarlig

udi fire Aar tillige og ey lengere , som er da for hver Person fem og tyve

Rixdaler aarlig udi Croner om de udi Lærdom og Lefnet til sin Privati Præ-

ceptoris og Ephori behag findes u-straffelige.

Hvorved dette foyes, at om nogle af de studiosos, som betienne Catechisafionen

og ungdommens underviissning til vor Frue eller Trinitatis Kircker

: hvis

forstandere min gode Sal: Mand har været : dette Stipendium Vilde

søge, og om sin dyd og Lærdom gode Vidnesbyrd foreviise skal samme der

til frem for andre Studentere andtagis.

Udi saa maader funderis og fastsettis hermed dette Bircherodiammi Legatum,

samt tienligst og venligst de gode Herrer Bector Magnificus og samtlige

Professores Consistoriales ombedis, den Fundats og Capital imod deris gunstige

Beversalc at imodtage og fuldbyrde, som til dend ende af mig Ellen Marie

Lemvig tilligemed min Velermelte Sak Mands efterlevende Broder, som den