Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

174

ældste BirrJicrod af hans Slægt, til bekræftelse og Stadfæstelse er underskrevet

og forseglet. ^

Kiobenhafn Aar Eet Tusinde, syv Hundrede, tyve og otte, dend ellefte

Dcccmhris

Ellen Marie C, V- Bircherud.

Jjdvcrcnscn. (L. S.)

(L. S.)

Widere gives Herved

lledor Magnificus med Samtlig Herrer Professores oplyssning, Iivilcke

som Nærmeste for dem ellers deris afkom, kand holde sig Iblandt det tall at

nyde Lod og dehl Udi disse Renter efter tiidernis Leilighed og deris vilkaar,

følge Testators villie.

Som ere

1. Testators Frue Ellen Marie Lemviy

2. Testators Søster Christiana Charlotte Bircherod

Hvilcke begge har Beservered den Ret og Rettighed til denne Distrihiitz

efter den 3'*^^' Postis tilhold.

3. Widere efter Fundatzens første Postis formeldning Prrefererer Jens Friderichsen

Bircherod og hånds Søster Dorthea Bircherod Item Sillc Margrette MoJlcr

som en Bircherod, Altsaaledis som samme første Post udi Fundatzen tilholder

Dernæst Widere er af Sal: Boctor Jtns Birclierod og Fise Niels Baatter

MimcJcis Slægt og afkom nu Levendis, Saaledis

Testators Sødskende Eller Deris afkom Ere

J. Hånds første Broder afgangne Sal: Magister Jens Bircherod fordum Biskop

udi Christiansands Stift hånds efterlatte Børn og Børne-Børn.

1. Hånds afde Søn Sal: Magister Jens Bircherod fordum Sogne Præst

i Thikiøh udi Sælland har efterlat sig, Børn,

2. Sofrcn Bircherod Premier Leiiitenant ved Soe Etaten nu u-gift.

3. Mag: Hans Bircherod Sogne Præst til Faaherg Sogn udi Norge nu u-gift.

4. Else Bolette Birchcrod har Børn med hendis forige Mand Sal: Borgemester

Stud udi Christiansand , Og nu gift igien med Hr. Conimerce

Raad Bring sammesteds og har Børn ved ham.

2. 'Testators Anden Broder, Som var afgangne Sal: Friderich Bircherod fordum

Sogne Præst til Birckerodtz Meenighed udi Sælland

Har efterlat sig 2^^^ Sønner og

= 2^^« Dottere.

1. 3Iag: Mathias Bircherod Sogne Præst til Hoyelse Meenighed udi Sælland

er gift og har Børn.

2. Jens Friderichsen Bircherod nu u-gift, Som er ham Fandatzens første

Post taler om.

3. Else Bircherod er gift med Mag: Bndolf Bagger Sognepræst til Hellested

Meenighed udi Sælland har Børn.

4. Dorthea Bircherod nu u-gift er hende som Fandatzens første Post

ligeleedis melder om.

3. Testators 3^^'" Broder er mig Christian Charl Bircherod gift men ingen

levende Børn.

4. Testators Eeniste Søster er Christiana Charlotte Bircherod som forhen er

melt om.

Disse andførdte kand efter Fandatzens tilhold fortrøste sig for dem eller

deris Afkom udi Nødsfald at blive deelagtige udi Renterne førend samme

Rente kand i tiiden henfalde til Tvende Stadentere der sig ved Academiet efter

Fandatzens Indhold opholder, Det Jeg har anført til efterrettelighed udi denne

Bog, som Testators Nærmeste Slægt og Eeniste Broder

Christian Charl

Bircherod.

(Protokollen for „Legatum familiæ Bircherodianum,

som i Tiiden henfalder til 2'^^' Studentere".)

More magazines by this user
Similar magazines