Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

175

Nr. 4. SI. Professor Birchcrods Le(/((fiun 300 Kdl. til Trtnltaiis Kirkes

fattige Skolie.

Nr. 22. F. #'-^' Een Rigsdaler Nr. 1881.

1728.

Som min gode Sal. Mand Johannes Jenssøn Birchcrod, fordum Assessor

udi Consistorial-Collegio og Professor Philosophiæ ved det Kongl. Universitet i

Kiøhenhavn og jeg Ellen Marie Jjemvig ved et imellem os 1718 opretted og

af Hans Kongl. May* 1721 allernaadigst confirmered Testament har besluttet,

at om den længst levende af os indgik nyt Ægteskab, skulle Tre Tusinde

Bixdaller Capital udi gode Danske Croner |: til adskillige Legata, som til stu-

derende Personer, min velbem**^ Sal. Mands Familie og anden Christelig Brug :j

ved nyt Ægteskabs Tiltrædelse udleveres; saa haver jeg ved Overveyelse

med den SI. Mands efterladte Broder Velædle og Velbaarne Christian Carl

Bircherod til Fraadegaard, Kongl. May*^ Justitz- og Commcrce-^2i2iå^ fundet

for godt |: nu jeg er trædet til andet Ægteskab med Velædle og Velbyrdige

Johannes Lorentzøn, Assessor udi Consistorial-Collegio :| at af denne erm*^ Capital

3000 Rd'" Croner blev til Irinitatis Kirkes fattige Skoele givet Tre Hundrede

Bixdaler Croner til ævig Tiid at tages Rente af, og den Rente, som er 15

Rd^", aarl. at komme fattige Skoelebørn til gode, som oplæres udi den sande

og reene Lutterske BeUgion ; Hvilken Capital 300 Rd^" og et Aars Rente til

11. Junii 1728 forfalden j: at der ikke svares Rente for det halve Aar til 11.

Decembr. dertil er Aarsagen, at de gode Professores vilde ikke tage imod

dette Legatum til forbem**^ 1 1 . Junii , førend Hans May* ved sit allernaa-

digste Brev af dato 8. Octobr. 1728 befalede det, hvorfore disse 300 Rd^'

har dette halve Aar staaet frugtesløs hos Mig Ellen Marie Lemvig :| som nu

tilkommende Juel skal distribueres til vedkommende saaledes, som herefter

meldes. Hermed leveres til Trinitatis Kirkes allernaadigst beskikkede Hrr.

Patroner, Bector Magnificus og Hrr. Professores ved Universitetet, ved deres

kiærlige Omhu at sættes paa Rente fra denne 11. Decbr. 1728 til ævigvarende

Conservation med en Christelig Omsorg for de Fattiges Beste, og med dens

aarl. Rente, som er Femten Bigsdaler at forholdes saaledes : De Tretten Bigsdaler

deraf kommer til tvende fattige, skikkelige og hielpeløse Drengebørn,

som oplæres i Guds Ord og den sande Luttershe BeUgion, ved Trinitatis

Kirkes fattige Skoele, og erhverver sig for deres Flittighed, Kiærlighed fra

Sognepræsten med deres

Klæder saaledes:

Lærere, hvilke skal niude hver 6 Rd^" 3 ^

til deres

Til en Kiortel, et par Buxer og en Camisol 5 al. Klæde, Alnen til 3 .^

8 /3 er 2 rd. 5 .1^ 8

Til Underfoer, Traad og Skrædderløn med Knapper , 1 - 1- 8

Til et par Skoe „ - 3 - „

Et par Strymper „ - 2 - „

En Hat og et par Handsker „ - 2 - 8

Til tvende Skiorter og tvende Klude 1 - „ - 8

Hvilket udgiør tilsammen Sex Bigsdaler Tre Mark, som enhver af dem

akal niude aarl. udi Klæder giorte til hver Juel, alt udi fuld Skik.

De tvende fattige Drengebørn, som dette Beneficium skal niude, skal

være under 14 Aar gamle, og de som jeg Ellen Marie Lemvig og den ældste

af de Bircheroder aarl. give Anviisning om til deres Lærere inden hver Aars

Mortens Dag, og efter min Død den ældste af de Bircheroder alleene, dog

ingen at niude det længere end tvende Aar tillige, og i Mangel at de ey

blive udnæfnede, som melt er, da Sognepræsten selv at udnæfne, hvilke han

anseer nødtørftigst. Og som dette de tvende fattige Skoledrenge af Trinitatis

Kirkes fattige Skoele, deres ringe Tillæg skeer udi en Christelig Intention,

saavel og at de øvrige tvende Rigsdaler af Capitalens aarlige Renter, hvilke

Sognepræsten der sammesteds, enten nu værende eller kommende vorder,

Magt haver at deele til Fiire andre fattige og skikkelige Skoeledrenge, som

ved Visitatz hndes flittigst og lærvilligst, at kiøbe sig hver et par Skoe for,

lettelig bliver distribueret; Saa forsikkrer man sig til de gode Hrr. Professores,

som nu ere eller kommendes vorder, deres gode Omhu og Christelige Omsorg,

at see dette udi ævig Tiid uryggelig efterlevet og besørget, saaledes som de

More magazines by this user
Similar magazines