Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

disse tie, eller det iøvrigt kan forenes med dem, paa følgende almin-

delige Regler:

a) Ingen kan nyde noget Universitetsstipendium, som ved Enibeds-

examen har faaet Karakteren Non contemnendus.

b) Med Hensyn til de saakaldte mindre Stipendier gj ælder ingen

anden Fordring, forsaavidt angaar Udfaldet af Examen ved

Universitetet. Til de mindre Stipendier henregnes de, som nydes

i kortere Tid end 5 Aar og i det højeste udgjøre 100 Kr. aarlig.

Et Stipendium, der ikke udgjør over 100 Kr. , men

for hvis

Nydelsestid ingen særlig Bestemmelse er fastsat, eller som det

udtrykkelig er tilladt at beholde i 5 Aar eller længere, behandles

efter Reglerne om et mindre Stipendium, forsaavidt det til-

deles paa kortere Tid end 5 Aar.

c) Af større Stipendier, hvortil henregnes ethvert, som tilstaas paa

5 Aar eller overstiger 100 Kr. aarlig, gj ælder for Kommunitets-

stipendiet den Regel, at forsaavidt Ansøgeren har underkastet

sig den filosofiske Prøve, maa han ved denne have erholdt mindst

Karakteren g. Med Hensyn til andre Stipendier, for hvilke der

ikke ved Fundatserne er gjort særlige Undtagelser, kræves det,

at Ansøgeren, hvis han har underkastet sig den filosofiske Prøve,

for denne har erholdt Karakteren mg. Er det paagjældende Sti-

pendium tillagt ham, førend han har underkastet sig den filo-

sofiske Prøve, og han derefter underkaster sig den med ringere

Udfald end her nævnt, mister han dog ikke Stipendiet, hvis han

ved en ny Prøve, aflagt inden 1 Aar fra den Tid, Stipendiet blev

ham tillagt, opnaar den krævede Karakter.

d) Til Rejsestipendier og andre for Kandidater bestemte Stipendier,

hvis aarlige Fordel er 200 Kr. eller derover, kræves yderligere,

forsaavidt ikke andet særlig er bestemt, at Vedkommende have

vel fuldendt deres Studier ved Universitetet og ved den sidste

Examen erholdt Laudabilis, hvormed en bestaaet Magisterkonferens

nu maa stilles lige, samt gjort sig saaledes bekj endte, at der kan

være særdeles god Formodning om deres videre Fremgang i

Videnskaben til Fædrelandets Gavn og Ære.

Fuldstændig Examen ved den polytekniske Læreanstalt er

sat i Klasse med Embedsexamen ved Universitetet, saaledes at

Studenter, der ere polytekniske Kandidater med Laudabilis, have

samme Adgang til Universitetets Rejsestipendier og andre herhen

hørende større Stipendier som Kandidater i Universitetets Embeds-

examina, dog, hvis de ikke have taget filosofisk Examen, mod at

underkaste sig denne mindst med Karakteren mg.

Ansøgere, der ikke have opnaaet Laudabilis ved en Embeds-

More magazines by this user
Similar magazines