Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

176

for O ud og Christon Øvrighed vil bc^kicridt være. Hvilket tiennesteligst og

venligst ombedes, at de denne Fnnddtion og (Uipital 'M\() Kd«" med eet Aars

Rente, imod deres gode Jieversal, vilde imodtage og fuldbyrde. Til livilkefn]

Ende tillige med mig velbem^'^ min Gode 81. Mands Broder til Bekræftelse

og Stadfæstelse samme underskriver og forseigler. KiøbcnUavn Aar 1728 den

11*''" Dcccmhrls.

Ellen Marie Lafverensen, Christian Charl.

(L. S.) (L. 8.)

(Regnskabsbogen for Legata Bircherodiana.)

Nr. 5. Fundatz paa Sal. Professor Bircherods legerede 500 Rd' til Vor

Frue Kirkes 6 fattige Skole- c?/.sc/y>/c>'.

Nr. 22. F 4'"«. Een Rigsdaler. Nr. 675.

1728.

Som Min Gode SI. Mand Johannes Jenssøn Bircherod fordum Assessor

udi Consistorial-Collegio og Professor Philosophiæ ved det Kongl. Universitet

i Kiøbenhavn, og jeg Ellen Marie Lemvig ved et imellem os 1718 og af

Hans Kongl. May* 1721 allernaadigst confirmered Testamente har slutted, at

om den længst levende af os indgik nyt Ægteskab, skulle Trei Tusinde lUgsdaller

Capital udi gode Danske Croner til den afdes Familie og anden

Christelig Brag, ved nyt Ægteskabs Tiltrædelse udleveres ; saa haver jeg ved

Overveyelse med den SI. Mands efterladte Broder, Velædle og Velbaarne

Christian Carl Bircherod til Fraiidegaard Kongl. May*^ Jiistitz- og Commerce-

Raad, fundet for got |: nu jeg er trædet til andet Ægteskab med Velædle og

Velbyrdige Johannes Lorentzøn Assessor udi Consistorial-Collegio : at af denne

erm*^« Capital 3000 Rd^ Croner, blef til Vor Frue Kirkes fattige Skole givet

til den SI. Mands og hans SI. Kierestes, Karen Margrette de Hemmers, Efterminde

Capital Fem Hundrede Rigsdaler Croner^ til ævig Tiid at tages Rente

af, og dessen Rente, som er Fem og Tiuge Rigsdaler aarlig ved Skolens

allernaadigst beskikkede Patron, Sognepræsten for Vor Frue Meenighed, som

nu er eller kommendes vorder, at komme Sex fattige hielpeløse Børn, tree af

hver Kiøn, til Hielp at opbolde sig ved; Hvorfore ovenm*^ Capital 500 Rd''

og et Aars Rente til 11 1*^ Junii 1728 forfalden 25 Rd^' Croner^ som er den

Rente at Uddeelingen strax tages af, at kiøbe Brød for, hermed leveres til

Velædle, Velbyrdige og Velærværdige Magister Mortten Beenherg^ som nuværende

Sognepræst for Vor Frue Meenighed, der ombedes ved sin kierlige

Omhu Capitalen Fem Hundrede, siger 500 Rd^' Croner, med Kirkens allernaadigste

beskikkede Hrr. Patroners Samtykke og Gotfindende, at sættes paa

Rente fra nu kommende 11. Jimii 1728 af, for Fem p)rocento, imod got for-

svarligt ^prioriteret Pandt, til ævigvarende Conservation med en Christelig

Omsorg for de Fattiges Beste, og med dens aarl. Rente at forholdes saaledes

Disse Sex hielpeløse fattige Børn nyder dagl. fra denne 11*^' Junii Dags dato

af, og i Stedsvarenhed, Brød for Een Skilling Danske, som er for 7 /.] ugentl.

til hver, og den øvrige liden Sum af denne Rente, som er Toe Eixdaler, Een

Mark og Otte Skilling ^ til de Sex Høytids Aftener, nemlig: Jule, .

Nye-Aar,

heil. 3 Konger, Paaske, Pintzedag, og Christi Himmelfart, hver Aften Sex

Skilling udi Penge at gives dem. Hvilke fattige Børn Skolens Patron udnævner

af hielpeløse og lærvilligste Børn, som dagl. søger Skoelen, og

oplæ-res udi den sande Lutterske Religion udi Vor Frue Fattiges Danske

Skoele, der erhver sig Kierlighed fra Sognepræsten og deres Lærere, med

deres Lærvillighed. Derved jeg Ellen Marie Lemvig og jeg Christian Carl

Bircherod forbeholder for Mig Lemvig og de Bircheroder, at forunde selv slige

Børn denne Tillæg, som kunde søge os derom, at recomwcndere til Provstens

Bevilgning. Den faldende Cron-Lagie af denne liden Rente aarl. disponerer

Sognepræsten Selv over til de lærvilligste Børn ved Visitatz udi Kirken at

give en ringe Almisse af til de fattigste og lærvilligste, ligeledes af begge

Kiøn, efter egen Behag. Denne de 6 fattige Skoelebørns, Trei af hver Kiøn,

ved Vor Frue Kirkes Fattiges Skoele, deres ringe Tillæg skeer udi en Christelig

kierlig Intention for de Fattige, saa forsikkrer man sig til Sognepræstens,

som nu er eller tikommende vorder, deres gode og Christelige Omhue

More magazines by this user
Similar magazines