Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

178

indtil ('((/tf/n/c//, med lACiitc; o^ IJciites IJciitc, )i;n- (»piKiact dcji Shihuhi .">()()

Ud' i^ionrr. Naar Cttpitftlcn nu er bleven 500 Jvd', da iiddeeles Keiiteu af

den halve (Jajfifal 250 Rd' aarl. til O Fattige al" irinildfis Meeiiiglied, saa at

hver af dem nyder Toc Jii/dalcr Croner^ og de øvrige Trei Mark uddeeler

Sogne-Præsten efter Behag til hvem han vil. Denne Disfrihntz skeer åf

Sognepræsten for Trini f ((fis Meenighed, pua hvert Nytaars Dag efter fuldendte

Hø3^mæsse. Den anden halve Deel af disse 500 Rd"", som ligeledes er 250

Rd'', skal ydermc^ere sa^ttes paa Rente til Fremvext, indtil den med Rente

og Rentes Rc^nte opnaaer den Siniintd 050 Rd' , da ingen meere Fremvext at

søges, men denne (^((])it((l 650 Rd'" at samles med den anden paa 250 Rd*",

hvilke giør tilsannnen 1)00 Rd' (Jroi/er, hvoraf Renten er aarl. 45 Rd"", Af

denne Rente nyder de sannne Sex Fattige, om hvilke tilforn er meldet, hver

af dem aarl. Sex lii.nhdc.r Croncr^ som er for de O I'attige 36 Rd''; af hvilke

Fattige jeg inden d. 20. Bcccmbr. aarl. skal til Sognepræsten udnævne Trende,

de andre Trende udnævnes af den ældste af de Bircherodcr, men efter min

Død, da den ældste af de Biychcrodey alleene at udnævne dem til samme

Tiid; Skulle enten jeg eller den ældste af de BircJteroder ey inden den 20.

Dcceiuhr. underrette Sognepræsten til 'rrinif((fis Kirke om de Fattige, som

samme alleeneste bør nyde, da skal den af Professorerne, som er ProcAirator

Templi, og Sognepræsten til 7'rinif(dis Kirke selv have Magt og Ret til at

udnævne de Fattige dertil, og i det øvrige forholde sig med Uisfribtifzen saaledes

som skrevet (n*. Naar Capitalen er opløbet til 1)00 Rd'', kan af den

øvrige Rente, som er 9 Rd'', følge fra Kj>horo aarl. til Sagnepræstens egen

iJisposifioH 2 Rd'", til andre Fattige at uddeele efter Behag. Den øvrige

Rente, som er 7 Rd'' Croner, deraf da 4 Rd'' tillægges F4)l(ori(s for hans

kiærlige Omhu med dessen Adntinistr((tion^ og de 3 Rd'' tilkommer l'rocarahri

TenipU for Trinitatis Kirke for Indseende med den Sal. Mands og Forfædres

eeneste Begravelse-Sted der sammesteds.

2. De Fattige, som efter foregaaende Post skal aarl. nyde Uddeelingen,

skal være fattige Mænd og Qvinder, som leve et Christeligt og skikkeligt

Lefnet, søge Trinitatis Kirke flittig paa en af Sognepræsten anordnet Plads

sammesteds ved Guds Tienestes Forretning; og som for Svaghed, Alderdom

eller anden Uhæld ere geraaden i Armod, og ey kan erhverve deres Brød,

eller ogsaa umyndige Drenge og Piger under 12 Aar, som Forældrene ere

frafaldne, som bedes alle Vedkommende vilde hensee af Christen Kiærlighed,

at ikke andre nyde det.

Udi saa Maade fanderes og fastsættes hermed denne de Fattiges tillagde

Hielp fra min velbem*^ Sal. Mand, Som venligst og tienestligst ombedes

alle Vedkommende, særdeeles Bector Magnificas og samtl. Hrr. Professores

Consistoriales denne Fundation og Capit(d imod deres gunstige Beversal at

imodtage og fuldbyrde, og til den Ende jeg samme til Bekræftelse og Stadfæstelse

haver underskrevet og forseglet. Kiøhenliavn Aar 1728, den 1 P''

Decemhris.

Ellen Clarie Laverenssen

(L. S.)

(Regnskabsbogen for Legata Bircherodiana.)

Nr. 7. Efori (Prof. C. E. Scharlings) Skrivelse til Konsistorium af

14. Jan 1841 om de Bircherodske Legater*).

Ved at sammenholde Regnskabsbogen for det Bircherodske Legat med

Fundatserne for de enkelte Legater, hvoraf hint bestaaer, har jeg fimdet, at i

nogle Punkter turde Fordelingen af de aarlige Renter være at bringe i nøjere

Overensstemmelse med Fundatserne, end Tilfældet har været i de senere Aar,

hvorfor jeg tillader mig at meddele Konsistorium Følgende:

Det under Universitetet efter kongelig Befaling af S. Oktober 1728 indtagne

BircJierodsJie Ler/at bestaaer egentlig, efter den derom givne Oplysning i

„Regnskabsbog over Legata Bircherodiana" p. 11 sannnenlignet med Fundatsen,

^) Selmers Aarb. f. 1841 S. 60—62.