Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

182

Ved (lissf; Poster er at bemærke, at Nr. 5 formodentlig

er opstaaet ved den Bestemmelse (se

under Legatet Nr. 5), at Sognepræsten og den

Professor, dei- er Procurator templi for Trinitatis

Kirke, skulle udnævne de Fattige; i tidligere Dage

har Eforus, naar han tillige var Procurator templi,

sandsynligvis truffet den Aftale med Sognepræsten,

at Enhver af dem udnævnte og uddelte til Halvdelen

af de Fattige; thi ved at lægge de 16 Rdl

under 5te Post til de 36 Rdlr under 3die Post

udkommer 52 Rdlr, som paa 1 Rdlr nær udgjør,

hvad der efter Fundatsen skulde gives til Trinitatis

Fattige og Fattigskole.

Jeg har fra Konferensraad Bornemanns Bo modtaget

en Fortegnelse for Aarene 1838 og 39 over

5 Fattige, der have modtaget halvaarlig 8 Rdlr i

Portioner af 2 Rdlr og 1 Rdlr. Efter min Formening

bør Trinitatis Kirkes Fattigskole og Fattige

idetmindste tilkomme 53 Rdlr. Da det vil være

forbundet med megen Vanskelighed og Vidtløftig-

hed, dersom de Fattige skulle hæve og kvittere for

Pengene hos Eforus, forekommer det mig rigtigst,

at Eforus udbetaler hele Summen til Sognepræsten,

der tilligemed Procurator templi har at udnæ\Tie

de Fattige.

Til Frue Sogns Skole bør ikke 24 Rdlr., men

idetmindste 25 Rdl anvises af Legatets Renter.

Jeg tillader mig at forespørge, om det paaligger

Eforus at affordre Bevisligheder af vedkommende

Kirkers Sognepræster for Anvendelsen af de til

dem udbetalte Renter. Da de, der skulde nyde

godt af disse, ere umyndige Børn og gamle Folk,

som i Almindelighed ikke kunne skrive , vil det

vel være vanskeligt at gjøre Andet, end hvad liid-

til formodentlig er sket, nemlig fortro sig til vedkommende

Gejstliges Redelighed og samvittighedsfulde

Omsorg for Pengenes Uddeling.

Til Eforus er beregnet 18 Rdh\ Formodentlig

hidrører dette fra den Tid, da Eforus for Legatet

tillige var Procurator templi, og da den Grund,

hvorfor 3 Rdlr ifølge Fundatsen ere bestemte til

Sidstnævnte, maaske er bortfaldet, fordi hint Begravelse

s sted tse under Legatet Nr. 5) ikke mere

existerer — hvorom jeg forgjæves har søgt Oplysning

— har Eforus tillagt sig den. Imidlertid

tilkommer Eforus ifølge Fundatsen kun 14 Rdlr,

Procurator templi 3 Rdlr.

Til syge Studerende er anvendt Summer af forskjellig

Størrelse. Efter Fundatsen til Legatet

Nr. 1 bør omtrent 8 Rdlr tilfalde en syg Student,

og ifølge Fund. til Legatet Nr. 2 5 Rdlr. til en

anden, som er sengeliggende.

Ifølge det Anførte vil, efter min Formening,

Renten af de Bircherodske Legater blive at fordele

i større Overensstemmelse med Fundatsen paa

følgende Maade:

1) To Studerende 50 Rdk.

At overføre* . . 50 Rdlr.

More magazines by this user
Similar magazines