Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

184

tan'iis Fundats paali^f^ei- liani at liavc Tndseeiido med, imdlador man ikke at

tilkjende^ivo Dem i Anledning af Deres deiom ^orte Forespørgsel, at, efter

hvad Universitetets Rektor har oplyst, findes Ingen at være indskrevet til at

nyde Legatet for de tvende Studerende, og at det ikke vides, hvorvidt der er

Nogen af den Bircherodske Familie tilbage, som kan gjøre Fordring paa de

Rettigheder, der i Fundatserne ere tillagte den ældste Bircherod.

Til Slutning anmodes De om behagelig at ville indføre Deres Indstilling

og Konsistoriums Resolution i vedkommende Legatprotokol.

(Eforiprot.)

Nr. 9. Skrivelse af 13. Marts 1841 fra Procurator templi for Trinitatis

Kirke, Prof. Hohleriberg, til Eforus for Bircherods Legat om Dr. Bircherods

Begravelse.

Doktor Bircherods Begravelse findes i Trinitatis Kirke i den brede Gang

under Mandsstolene Nr. 1. Den blev kjøbt i Aar 1680; den 27. Septbr. 1080

nedsattes der Dr. Jens Bircherod, den 19. Septbr. 1704 Kapt. Bircherods

Frue, den 17. Januar 1721 Assessor Bircherod. Begravelsen blev efterset

1773, og befandtes der da 3 sammenfaldne Kister og 2 hele Kister samt Rum

til endnu 4 Kister. Men senere er denne Begravelse overladt til Arvebegravelse

til evig Tid for forhenværende Borger og Herbergerer Johan Lassen Sieffert,

der døde 1790 den 23. Decbr., og over hvem et Epitafium findes anbragt paa

den hosstaaende Pille. Da Kirken for nogle Aar siden blev repareret, blev

denne Begravelse ved et Tilfælde aabnet, og optoges der da af samme en

Plade , som har ligget paa den nysnævnte Siefferts nii sammenfaldne Kiste.

Foruden denne saaes endnu en anden Kiste at staae der; hvis, vides nok ikke.

De Bircherodske Kister ere formodentlig forsvundne; om Vedligeholdelse af

denne Begravelse eller Tilsyn med den kan der ifølge Sagens Natur ikke

være Tale.

(Eforiprot

Nr. 10. Skrivelse af 23. Dec. 1859 fra Direktionen for Borger- og

Almueskolevæsenet til Ephorus.

Foranlediget af Deres Forespørgsel i behagelig Skrivelse af 13. d. M.

om, til hvem De efter den Forandring, der er foregaaet med de tidligere

Kirkeskoler, har at udbetale det Frue Kirkes Fattigskole tillagte Beløb af

30 rdl. 60 /o. aarlig af de Bircherodske Legater, skulde man tjenstligst

anmode Dem om behagelig at udbetale sam.me til det regnskabsførende Medlem

af Kuratelet for de nye Kirkeskoler, Hr. Grosserer og Tømmerhandler Maag,

til hvem fremtidig de saavel denne Kirkeskole som Trinitatis Kirkeskole af

bemeldte Legater tillagte Beløb ville være at udbetale.

(Eforiprot.)

Nr. 11. Kons. Skr. af 19. Febr. 1870 til Eforus.

I Anledning af, at Patronatet for Trinitatis Kirke fra Universitetet gik

over til Kjøbenhavns Magistrat, forespurgte Eforus, hvorledes der skulde

forholdes med de 3 rdl. 65 Sk., som i Følge de Bircherodske Legaters

Fundats hidtil vare blevne udbetalte til den Professor, der var Procurator

templi, da nu dette Værgemaal var bortfaldet. Konsistorium tilskrev herefter

Eforus, at dette Beløb skal tillægges den Sum, der af bemeldte Legat

udbetales til Sognepræsten for Trinitatis Kirke for at uddeles mellem Fattige.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 12. Kons. Skr. af 13. Dec. 1873 til Eforus for Bircherods Legat,

hvori udtales, at da Legatprotokollen blandt de til Legatet Fortrinsberettigede

opfører saavel Fættere med Afkom af Stifteren, Prof, Bircherod, som Fættere

med Afkom af hans anden Hustru E. M. Lemvig, og da Fundatsen bruger

Udtryk, der ikke udelukke, at disse Personer kunne være indbefattede under

Fortrinsretten, er det betænkeligt at fastholde den i Kons. Skriv, af 7. Nov.

More magazines by this user
Similar magazines