Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

185

1857 til Eforus udtalte snævrere Fortolkning, ifølge hvilken Fortrinsretten

kun kunde tilkomme de Lemviger, der ere Afkom af Stifterens anden Hustru,

Ellen Marie Lemvigs Søskende *),

(Univ. Arkiv.)

Nr. 13. Skrivelse af 24. Aug. 1876 fra Referendarius, Prof. Goos, til

Konsistorium om, hvilke Slægtninge af Prof. Bircherod der ere berettigede

til at nyde det af denne stiftede Legat**).

Legatet er efter Fundatsen bestemt for Testators, Prof. Johannes Jensen

Bircherods Forældres Slægt og Afkom. Forældrene vare Prof., Dr. Jens Jensen

Bircherod og Else Nielsdatter Munk. Med Hensyn til en af Testators

Søskende, Magister Frederik Bircherod, hvis Linie har nogle Fortrin, hedder

det, at hans efterladte Børn og deres Hustruer i Enkestand skulle være

berettigede. Dette er i alt Fald den eneste Udvidelse af de Berettigede Kreds

udenfor Testators Forældres Descendens. Det ligger ganske udenfor Testamentet,

at fjærnere Beslægtede af Testator, f. Ex. hans Farsøskendes Afkom,

eller hans Hustru Helena Marie Lemvigs Slægt, skulle have nogen E-et til

Legatet. Naar der ingen Berettiget af Familien er, skal Legatet anvendes til

Understøttelse for to fattige Studenter,

(Univ. Arkiv.)

Nr 14. Kgl. Konfirmation af 21. Dec. 1877 paa en Tillægsbestemmelse

til den af Prof. phil. ved Universitetet i Kjøbenhavn Johannes Jensen

Bircherods Enke Ellen Marie, født Lemvig, d. 11. Dec. 1728 oprettede Fundats

for et Legat til 2 Studerende, af følgende Indhold ***)

Consistorium ved Kjøbenhavns Universitet bemyndiges til at forlænge

Nydelsen af Legatet paa en Tid af indtil 2 Aar for Personer, der have For-

trinsret, naar ingen fortrin sb erettiget og qvaliliceret Person, der ikke tidligere

har havt Legatet, søger om Lodden.

(Kvæsturens Arkiv.)

Bochenhofers Legat.

Hofmans Fund. I S. 207, Jansons Beskr. S. 24, Engelstofts Annaler f. 1812 S. 28.

Stifteren af dette Legat skal ifølge Jansons Beskrivelse over

Kjøbenhavns Universitets Midler og Indkomster S. 24 samt Engelstofts

Annaler f. 1812 S. 28 have været Universitetsbogtrykker i det 17.

Aarhundrede. Kapitalen, der oprindelig var 1000 E,dl. i Kroner, er

testamenteret Professorerne, at Henterne deraf skulde deles mellem

dem. Renterne, 82 Kr. 34 0. aarlig, tilfalde nu „Professorernes Distri-

buts", o: deles mellem samtlige Medlemmer af Konsistorium. Fundats

haves ikke.

Kapitalen udgjorde d. 1. Jan. 1889 2125 Kr.

Borchs Legater.

(Appendix Collegii Borrichiani.)

Hofmans Fund. I S. 8G—87, Scheels Koll. og Stip. S. G7.

Ved Testament af 4. Okt. 1689 fastsatte Stifteren af Collegium

Mediceum, Assessor i Højesteret samt Professor i Medicin og Filologi

*) Univ. Aarb. f. 1881—82 S. 184.

**) Univ. Aarb. f. 1876—77 S. 111—12.

***) Univ. Aarb. f. 1877-78 S. 359—61.

UnlverBitetets Legater,

^'*

More magazines by this user
Similar magazines