Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

examen, kunne ved kongelig Resolution erholde Dispensation fra

denne Betingelse.

e) I Klasse med de under litr. c. nævnte Stipendier i Henseende

til Betydning af Examenskarakter staar:

1) Fribolig i)aa Borchs*; Kollegium, uden Hensyn til Tiden, for

hvilken den bortgives,

2) Fribolig paa Valkendorfs eller Elers' Kollegiimi, naar den

tildeles paa 5 Aar, og

3) Fribolig, naar den tildeles den, som allerede har haft Bolig

paa Regensen eller et Kollegium, paa et andet Kollegium i

saa lang Tid, at han derved i det Hele faar Bolig i 5 Aar.

For Fribolig paa Elers' Kollegium, naar den tildeles paa

kortere Tid end 5 Aar, uden at det under Nr. 3 angivne Tilfælde

foreligger, samt for Fribolig paa Regensen, der ikke kan tildeles

paa 5 Aar, kræves i Følge de særegne Bestemmelser om disse

Beneficier, at Karakteren for bestaaet filosofisk Prøve er mindst g.

For Fribolig paa Valkendorfs Kollegium, naar den ikke gives

paa 5 Aar, uden at det under Nr. 3 angivne Tilfælde foreligger,

er ingen særlig Fordring stillet med Hensyn til Udfaldet af den

filosofiske Prøve.

Fund. 7. Maj 1788 VI § 2 Nr. 7 jfr. Nr. 4 og 5.

Fund. 1788 VI § 2 Nr. 5, Kane. Prom. 31 Marts 1783.

Fund. 1788 VI § 2 Nr. 5.

Fund. 1788 VI § 2 Nr. 9 jfr. V § 4, Frd. 9. Jan. 1824 § 2, PI. 10. Aug. 1848,

Resol 20. Sept. 1844, Resol. 28. Jan. 1876, Resol. 12. Aug. 1842, Resol. 8. Jan. 1841.

Fund. 1788 VI § 2 Nr. 4 og 5, Regi. 11. Febr. 1848 § 3 Nr. 2, Fund. f. Elers'

Koll. 29. Novbr. 1691 I § 4.

§5.

Adgang til Stipendier have de Studerende kun, naar de opføre

sig skikkelig og vise et gudeligt og anstændigt Forhold. De, der

der gjøre sig skyldige i Uorden, Uartighed og Opsætsighed mod deres

Foresatte, kunne udelukkes fra Stipendier.

Fund. 7. Maj 1788 II § 7 og VI § 2 Nr. 1 og 7, Concl. cons. 28. Fcbr. 1835, Regi.

11. Febr. 1848 § 5.

§ 6.

De til Understøttelse for de Studerende bestemte Stipendier maa

kun bortgives til dem, som ere trængende dertil, jfr. dog nedenfor

om dem, der ere privilegerede til at nyde Kommunitetsstipendiet og

Regensbeneficiet. Trangens Beskaffenhed maa bedømmes efter det

særlige Øjemed, hvori Stipendiet er tilstaaet. Den bliver derfor især

forskjellig at bedømme 'Ved Stipendier, der skulle sætte Studerende i

'') Navnet skrives ogsaa Bork efter Landsbyen, hvor Kollegiets Stifter fødtes, eller Borck.

More magazines by this user
Similar magazines