Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

18«

Oluf Borch, at der til Universitetet skulde henlægges en Kapital

af 1600 Rdl., hvis Kenter skulde have en tredobbelt Bestemmelse.

Denne er efter Testamentet samt den al' Konsistorium i Januar 1()91

forfattede Fundats Følgende.

Eenten af 600 Rdl. tildeles af Biskoppen over Ribe Stift og

Hektor for Ribe Kathedralskole „tvende skickelige oc Lærde personer

af Riber Skole paa SI. Mag. Longomontani manere". De

nyde Understøttelsen „i 2 Aar, saa lenge de ere i Skolen, og sig

skickeligen oc Gudfrygteligen forholder", samt i 1 Aar, naar de ere

komne til Universitetet. Af Renten erholder hver Stipendiat aarlig

24 Kr. 70 0.

Renten af 500 Rdl. uddeles af Kollegiets Eforus til „Sengelig-

gende, Syge Studentere Extra Collegium Mediceum^. Hvad der ikke

af Renten bruges hertil, kan enten „effter Consistorii betenckende

— — uddeelis af Collegii Medicei Ephoro til fattige skikkelige Stu-

diosos herpaa Universitetet", eller og „giemmes af Ephoro indtil et

andet Aar". Af Renten kan aarlig uddeles 41 Kr. 16 0.

Renten af 500 Rdl. er bestemt for 6 „Huus Arme her i B^^en, af

Geistlig og Verdslig Stand — — — som haver god Rygte for Guds

Frygt, skickelighed og Ærlighed". Halvdelen af disse erholde ^/s,

Halvdelen ^/s af Renten. Af Renten kan aarlig af Kollegiets Eforus

uddeles 41 Kr. 16 0.

Alle disse 3 Kapitaler, der ere sammensmeltede med Kollegiets

Formue, ere henlagte under Kollegiets Efors Bestj^relse.

Bilag. Nr. 1. Udskrifft af SI. I): Ole BorcMs Testament 4'^^ Post.

Og som endda en god rest blifver tilofvers da forærer Jeg deraf til SI.

Justits Raad Willom Worms daatter Jomfrue Susanna Malene Worm til en

Kierlig Amindelse Sex hundrede Rdl: Nock til tvende sldckelige oc Lærde

personer af Biher Skole paa SI. Mag : Longomontani manere Sex hundi'ede

Rdl: hvoraf de Renten i 2 Aar i Skolen oc et aar paa Academiet maa nyde,

Hvorpaa vil forferdiges en Fundats, som blifver altid in Consistorio, og pengene

af Consistorio tellis, og gifves Bn. Episcopi Bipensi og Bectore sclioJæ

Bipensis en vidimerede Copie af, og de Bisp^enserer Renten i Skolen, men Bector

Magnificus med Dn. Consistorialihus paa Academiet, Item foræris til Sengeliggende

Syge Stiidentere Extra Collegium Medicium Femb hundrede Rdl:

Renten deraf at nyde, Hvorpaa og af Dn. Consistorialihus vil forferdiges et

Instrument. EndeHg foræris til Huus Arme her i Byen af Geistlig og Verdslig

Stand Femb hundrede Rdlr: Renten deraf iligemaade at nyde, Hvorpaa

og Vil forferdiges et Instrument, oc kand alle disse Legata indsluttes i en

Fundats og dependere i alting af Consistorio uden det Legatum paa de Ti

Tusinde Rdlr. og det tU Jomfrue Sasanne Malene Worm, livilche begge af

Sterfboen strax extraderis, tillige med det som paa min Begrafvelse og

EpitapMo anvendes. De andre Legata lefveris alle strax effter min Begrafvelse

til Magnif. Academiæ Bectorem og Bn. Consistorialih. oc af dennem for-

fattis i et Instrumente oc Christeligen Bispenseris.

Nr. 2. Fundatz paa een deel SI. B. Oluf BorcJds Legata.

Bector og Professores paa det Kongl: Universitet i Kiøbenhafn, kiendes

og her med vitterligt giør, at efftersom voris Kiere Collega SI. B. Oluf Borch,

More magazines by this user
Similar magazines