Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

188

Histoiiums Ønske truffet Foranstaltning til, at der efter Indstilling fra Rektor

ior llibe Katliedralskole vil blive udnævnt hvert tredje Aar, første Gang i

indeværende Efteraar, 2 Discii)le, bestemte til Dimission om 2 Aar, til at

nyde dette Legat, som bliver aldeles afsondret fra Skolens Stipendiefond, i

2 Aar i Skolen og 1 Aar ved Universitetet.

(Univ. Arkiv.)

dix

Nr. 4.

Collegii

Kons. Skr. 19. Nov. 1845 til Eforus for Borchs Legat (Appen-

Medicei) — i Anledning af en Forespørgsel fra denne, om to i

1844 udnævnte Stipendiarier, som da forudsattes at ville blive dimitterede

fra Ribe Skole i 1846, men som dimitteredes i 1845, og saaledes kun havde

haft Stipendiet i

sitetet — hvori

et Aar ved

udtales, at

Skolen, nu kunde nyde det i 2 Aar ved Univer-

det antages at være den fundatsmæssige Fremgangsmaade,

at Legatet kun udbetales her ved Universitetet for et Aar, hvad

enten det i Skolen er oppebaaret i 2 Aar eller paa Grund af uforudsete Omstændigheder

kun i 1 Aar*).

(Univ. Arkiv.)

Nr. 5. Underv. Min. Skr. 7. Dec. 1869 til Rektor for Ribe Kathedralskole

— i Anledning af en Forespørgsel fra denne, om en Discipel i

Skolen, som i 2 Aar havde haft en Portion af Borchs Legat, men ved Sygdom

blev forhindret i at underkaste sig Afgangsexamen og derfor forblev i

Skolen endnu et Aar, skulde nyde Legatet tredie

eller først, naar han kom til Universitetet — hvori

og sidste Gang i Skolen,

udtales, at Legatportionen

bliver at oplægge for den paagj ældende Discipel og i sin Tid, naar han fra

Skolen dimitteres til Universitetet, dertil at indsende for at udbetales ham i

hans første Universitetsaar **).

(Univ. Arkiv.)

Nr. 6. Underv. Min. Skr. af 24. Febr. 1874 til Rektor for Ribe

Katliedralskole om Uddelingen af Borchs Legat***).

Da der ved Legatets Uddeling i 1874 kun fandtes en Discipel i Skolens 5te Klasse,

forespurgte Rektor, om den anden Portion kunde tildeles en Discipel i 4de Klasse. I en

efter Ministeriets Foranledning afgivet Erklæring af 7. Febr. s. A. udtalte Legatets Eforus,

Professor Nellemann, at det i Fundatsen ikke var udtrykkelig sagt, at de 2 Stipendiater

skulde nyde Legatet i de 2 sidste Aar, de vare i Skolen. Om dette end var det naturligste,

kunde der altsaa ikke være Noget mod Fundatsen stridende i, at en Discipel i 4de

Klasse udnævntes, naar det ikke var muligt at bortgive Legatet til nogen Discipel, som kun

havde 2 Aar tilbage i Skolen. Han udtalte derhos Ønske om, at Skolens Rektor vilde

meddele Eforus, hvilke Stipendiater der dimitteredes hvert enkelt Aar fra Skolen samt paalægge

disse at henvende sig til Eforus, naar de kom til Kjøbenhavn. Da Konsistorium til-

traadte Efori Anskuelse, tilskrev Ministeriet Skolens Rektor,

at der Intet findes at være til Hinder for, at Legatet tildeles en Discipel i

4de Klasse, saaledes at han nyder det tillige i det første Aar i 5te Klasse,

medens han oppebærer det sidste Gang ved Universitetet. I Forbindelse

hermed anmodes Rektor om fremtidig at iagttage, at der gives Legatets Eforus

aarlig Underretning om, hvilke af Skolens Disciple der nyde Legatet, samt at

det paalægges disse at henvende sig til Eforus, naar de som akademiske

Borgere komme til Kjøbenhavn.

(Ministeriets Arkiv).

Nr. 7. Kons. Skr. 11. Febr. 1876 til Eforus for Borchs Legat, hvorved

der meddeles denne Bemyndigelse til selv at foretage Uddelingen af de

til Legatet hørende Understøttelser, dels til Fattige og Husarme, dels til syge

Studenter extra Collegium Mediceumf).

(Univ. Arkiv.)

*) Selmers Aarb. f. 1845 S. 54—55.

**) Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 553—54.

***) Univ. Aarb. f. 1873—75 S. 146—47.

t) Univ. Aarb. t. 1875—76 S. 68.

More magazines by this user
Similar magazines