Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

192

med denne Bogsamling. Fundatsen indeholdt derhos den Bestemmelse,

at forsaavidt Bogsamlingen i Tiden ved ulykkelig Hændelse skulde

Ibvgaae, skulde Kenterne af Konsistorium tildeles y,En af Professorum

efterladte Enker, Som Gudfrygtig og vidtørftig var, og fieest børn

havde". Da Biskop Brochmands Bogsamling brændte i Aaret 1728,

kommer nu det sidste Alternativ til Anvendelse. Findes der ikke

nogen Enke, som fyldestgjør Fundatsens Fordringer, oplægges Renten

indtil en saadan melder sig, i hvilket Fald hun da nyder Renten af

den forøgede Kapital. De aarlige Renter udgjøre 40 Kr. 38 0.

Dette Legat er forenet med nogle andre Legater under Navn af

„Brochmand-Mule-Fuirens Legater", jfr. herom nærmere Redegjørelsen

under Mules Legat.

Bilag, Copie Sif Legafo Brochmanniano nu til Viduas, tilforn til Vice-Blhliothecarium.

Eftersom min H. Kiære og nu salige Farbroder D. Jesper Basmusen

Brochmand, fordum S. S. Tlieolog : Professor paa Kiøbenhavns Universitet og

Biskop over Sællands Stift, haver nogle aar forleden. Gud allermægtigste

alleene til ære, og den Studerende ungdom paa dette academi til des bedre

befordring og anleedning udi deres Studeringer Legeret og skenket fra Sig og

Sine arvinger til Kiøbenhavns universitet til ævindelig brug og Eie imeden

Verden staaer, sit gandske BihUothecam, saasom det efter Hånds dødelig

afgang forfundet og annammet er: og nu befindes ey noget Vice-BihUothecario

tilgiort at være for hvis møde og umage, hånd med samme BibliothcJces til-

siun stedse haver, er ei heller at paatvile at hvis Gud allermægtigste velbemelte

min Kiære og Salige Farbroder havde noget længere livs frist forundt,

Hånd ioe da sligt selv havde giord: Da paa det sligt Hans Gudeligt

og gode forsæt, som han da viselig i høyere maader havde indførd, i nogen

maade kunde vorde fuldkommet, haver Jeg Basmus Enevoldsen Brochmand,

Professor Eloqventiæ paa Kiøbenhavns universitet af fri og velberaad Hu,

sampt min H. Kiære Hustrues Bodel Madtzdaatters villie og videnskab, den

samme gud til ære for alle Ting, givet og skenket, og hermed bortgiver og

skienker u-igienkaldelig fra Os og Vore Arvinger Fem Hundrede Rixdaler

in Specie Capital; med slige Vilkaar at forskrevne 500 Rdr. Capital med

samtlig Magnifici Bectoris og Professorum samtøkke til vise og vederheftige

folk paa aarlig Rente udsættes, i sikkreste og forvarligste maader. Som være

kand: Saa at af hver Hundrede Rixdaler in Specie Sex lige saadanne u-feilbarlig

og aarlig til Rente bekommes: Hvilke og Vice-Bihliothecario Academiæ

nu værende M. Petro Nicolai Mekrnero, saavelsom hans Efterkommere præcise

hver Juule aften herefter aarligen til goede reede erlægges skal: i meden og

ald den stund, samme Vice-Bibliothecarius med Velbemelte min Kiære og

Salige Farbroders BihUotech^ slig flid og opsiun haver, som det sig bør, saa

at hverken bøgerne formindskes, eller forsætligeu af nogen skamfæris, hvilket

paa andre stæder skeet er, og saaledes i allemaade, at ikke Begiæ et Academi

Bihliothecæ PræfectuSj aarsag kand have anlangende forskrevne Broclimannianam

Bihliotliecam , over Vice-Bibliothecarii modvillighed, uflittighed eller

u-troskab, sig skielligen at besværge. Hvis sig og, det dog ved Guds Naadige

beskiermelse ei formoedes, at forskrevne Bihliotheca Brochmanniana,

saasom dog intet er sikkert i denne Verden, enten ved ildsvaade, eller anden

mislykkelig Hendeise, academiet saa aldeles og gandske frakom, at intet, der

noget kunde have at betyde, deraf blev frelsed: og Vice-Bibliothecarins derfor

med samme Bibliothekes tilsiun ey ydermeere besværing og møde havde : Da

ville Vi ei hellere tilstede, at bemelte Vice-Bibliothecarius, vildere end til

Juule-aften i samme aar, slig skade var skeed, bemelte Salario nyder, meden

da skal det være Magnifico Bectori og Professoribus, som nu ere, eller her-

efter kommendes vorder, dog med min Hustrues minde og samtøkke, saa-

More magazines by this user
Similar magazines