Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

193

fremt hun ellers paa de tiider er levende, og saa nær i nærværelsen, En af

Professonnn efterladte Enker, Som Gudfrygtig og vedtørftig var, og lleest

børn havde, forskrevne Rente aarligen at forunde, og u-feilbar hver Juuleaften

at lade tilstille. Hvis og ved Guds Velsignelse ey nogen af Professormn

Enker var saa vedtørftig, at kunde samme almisse med goed Samvittighed

oppeberge : at da den aarlig Rente til Capifalef?^ forbedring aarligen igien paa

Rente udsættes, indtil saalænge at nogen af Professorum Enker bleve saa

vedtørftige, at de fordelig denne ringe Guds almisse kunde behøve: Thi da

skal saadan Enke til første Juuleaften, efterat sligt i sandhed befunden er,

og siden fremdeeles imedens hun sig gudfrygtelig og tarvelig forholder, nyde

ei aleene aarligen, den aarlige forskrevne Rente af de 500 Rixdaler Ccqnfal,

meden og hvis ydermeere Renten kand være, udaf den Rente med hvilken

Capitalen forhøyed er, imeden ei nogen af Pvofessorum Enker her in academia

var saa fattig og hielpeløs, som forskrevne Almisse burde at nyde. Thi vil

ieg have liecforem Ilfcum D: Thoyuum Bangmm S. S, Tlieolog: Professoren)

Celeberrlmurn^ saavelsom og alle de andre Hæderlige og Høylærde Dominos

Professores paa Kiøbenhavns academie, mine Høyærede og Kiære CoUegas,

Kierlig og tienstvillig ombeddet og formaned, desligeste og Deres Efterkommere

JRecforem og Professores paa Kiøbenhafns academi til verdsens Ende,

at de denne min Enfoldige og velmeente Fiindatz vilde have i agt, saa at

hverken Capitalen eller Renten tabes, forfalder eller formindskes, eller til

anden brug henvendes, end Min og Min Hustrues begiering og Villie herudi

er, og saasom De det agter for den alvidende Gud paa hans retfærdige Doms

dag, saavelsom her i Verden for den Christelige Øvrighed ansvare og være

bekiendt. For hvilken Deres store omhyggelighed Gud Dennem og ævindelig

vil belønne. Acfnm Kiøbenhafn d. Ti^*" Aprilis Anno 1654.

Easmus Enevoldsen Brochmand.

(Protokollen for Legat Brochm, ad viduas )

Biskop Brochmands Enkes Legat til Studenter.

(Brochmand-Mule-Euirens Legater).

Hofmans Fund. I. S. 260, Jansons Beskr. S. 21, Badens Univ. Journal f. 1793 S. 34,

Engelstofts Annaler f. 1812 S. 30, f. 1813 S. 297.

Efterat Professor ved Kjøbenhavns Universitet, Biskop over Sjæl-

lands Stift Dr. Jesper Rasmusen Brochm and i levende Live

havde skjænket sin Bogsamling til Universitetsbibliotheket, stiftede

efter hans Død hans Enke, Sille Tønnis datter ved Gavebrev af

6. Maj 1654 et Legat paa 500 Rdl. Sp,, hvis Renter skulde tilfalde

Vicebibliothekaren ved Universitetsbibliotheket som Vederlag for hans

Tilsjm med denne Bogsamling. Gavebrevet indeholdt derhos den

Bestemmelse, at forsaavidt Bogsamlingen i Tiden ved ulykkelig Hæn-

delse maatte forgaae, skulde B.enterne af Konsistorium deles lige mel-

lem „tre skikkelige, flittige, ædruelige, vedtørftige og ret fattige

Studentere". Da Biskop Brochmands Bogsamling brændte i Aaret

1728, kommer nu det sidste Alternativ til Anvendelse, dog saaledes,

at Legatet borgives af Eforus paa Konsistoriums Vegne, jfr. Kons.

Skr. 30. Juni 1849. I Følge Reskr. 8. Marts 1737 have de af det grøn-

landske MissionskoUegium antagne Seminarister, der ere Regens-

alumner. Forret. Universitetets Rektor skulde efter Fundatsen være

Efor for Stipendiet. I lang Tid har det imidlertid været Brug, at

UniverBitetets Legater. 05

More magazines by this user
Similar magazines