Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

195

tienstvilligen ombedet og formanet Desligeste og Deres Efterkommere Hector

og Professores ved Kiøbenhavns academl til verdens Ende, at de denne min

velmeente og eenfoldige Fundafø vilde have i agt, saa at hverken Capital

eller Renten tabes, forfalder eller formindskes, eller til anden brug henvendes,

men denne min fulde villie og begiering, som den nu forfatted er, efterkommes,

saasom De det agter for den alviidende Gud paa Hans Retfærdige

Doms dag, saavel som her i Verden for den Christelige Øvrighed at ansvare,

og være bekiend. For hvilken Deris store omhyggelighed Grud dennem ævindelig

vil belønne og haver Jeg venligen ombedet. Hæderlig og Høylærde

Mænd, Jkctoreni Maguif. B. Thomas Bang, og D. Hans Sivaning med mig at

underskrive. Actum Kiøbenhaim d. 6*^ mag 1654.

SilUs Jesjjer Brochmands Th. Bang. Hans

Egen Haand. Hansen Sw.

Egen hånd.

(Protokollen for Legat. Brochm. ad studiosos.)

Nr. 2. Udskrift af Conslstorll Actis d. 25. Julj 1731 p. 311. § 13.

Saasom mand i anleedning af det ved § 5 aflagde BihUotliecæ academlcæ

Regnskab er kommen udi erfaring at de 50 Rdr. som af de Sal. Brochmander

vare Legerede aarlig til Vice Bihliothecarium ei længere til den brug skulde

henvendes, dersom BiMiotheca Brochmandlana skulde blive afbrudt, men af

samme 50 rdl. fra Juule aften i det aar naar saadan ulykkelig ildebrand

maatte paakomme skulle uddeeles halvdeelen til en fattig og Nødtørftig Pro-

fessor Enke, og den anden halve deel til 3 fattige Studiosos; Saa blev resolvered

at de 2^/2 aars Renter, som nu er i behold fra Juule-aften 1728 til d. ll*'^

Junij 1731, og som til een Nødtørftig Professor Enke skal uddeeles beløbende

sig til 62 rdl. 3 '^ Specie maatte gives til afgangne Professor Niels Fosses

Enke-Frue, som er bekiendt at være i dend tilstand, at hun efter Fundatsen

med en goed samvittighed samme Legatam kand oppebære, saa blev og

bevilget at hun foruden det Legatum, viduæ Brockmandianæ, som hun allereede

haver; fremdeeles maa nyde -aarlig de 25 rixdaler som vice Bibliothecarius

hidtil har havt af Legato Erasmi Envcddi Brochnanni, saa længe hun dertil

efter Fundatzen kand ansees at være berettiget. Blev og ligeledes bevilget,

at de IV/2 aars Rente som fra Juuleaften 1728 til d. ll*«^ Junij 1731^«^ ere

udj behold af samme Legatis, og som til fattige Studiosos skal uddeeles

beløbende sig til 37 Rdlr. 3 ^ in specie, maatte nu gives til Hans Binæsen

Morsin Fcdenkamj)^ og Eglert; saa og at det til denne nu sidste den 11*«

Junii indkomne 25 rdr. Specie maatte gives til Jens Jacobsen Hegelund., N.

Theodori ortleb og Gotfredum Cliristopjliori^ som udj en aparte dertil indrettet

bog for samme Legato skal qvitere. blev og resolvered at Proto BibliotJiecarius

vedbliver at giøre aarlig Regenskab for dise Legatis som herefter skal distri-

bueres til en fattig Professor Enke og til fattige Studiosus [sic!].

saaledes rigtig Testerer

C. Thestrup

univ. Beg. p. t. Seer,

(Protokollen for Legat, Brochm, ad studiosos.)

Nr. 3. Reskr. af 8. Marts 1737 findes aftrykt som Bilag til Afdeling

I. -in.

Nr. 4. Kons. Skr. af 28. Juni 1843 om Tallet paa Stipendiaterne af

Brochmands Legat ad studiosos*).

I Skrivelse til Konsistorium udtalte Eforus, at den Del af dette Legat, som er bestemt

lor Studerende, ifølge Fundatsen for samme skal forundes tre skikkelige og fattige Stu-

denter. Denne Bestemmelse blev overholdt, indtil i Aaret 1818 den daværende Eforus indskrænkede

Uddelingen til to, paa Grund af Summens Ubetydelighed; men fra 1835 af havde

den senere udnævnte Eforus i Overensstemmelse med Fundatsen atter uddelt det til tre, der

•) Selmers Aarb. f. 1843 S, 65—66.

25*

More magazines by this user
Similar magazines