Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

202

som Ephori opgiver ham, hvor den heste Adgang findes til j^^'ffcHske Nosocomier;

og som alt nogle Renter ere oplagte siden Caijitalcm Udhetaling, saa

eragter man det som en Pligt til Stifterens værdige Ihukommelse at giore

strax en Begyndelse med at udsætte et 'Ro.y^Q-Htipendinm^ ved at lade de alt

oplagt(» Renter, samt de halve aarlige opvoxe til 600 Rdlr. , for at udsættes

til et lio,ytie-Sfij)cmUi(ni paa 2 Aar, saasnart Udgivten kan oversees og hestrides;

End videre foretages det første Valg til 11*'' Decemher 1785 af een

Candidat, som fra den Tid af oppehærer legati halve Renter her ved Aradcmkf

i et iricnnio. I saadan Frof/rcssion fremfares ufoiTykket for heele Eftertiden,

livad enten Ephori maatte finde for tienhgt at uddeele /cf/atl Renter til tvende

i 3 Aar her ved Academict, eller de halve Renter aleene til een her paa

Stedet og lade de andre halve Renter henstaa til Fremvæxt for et Reyse-

Stipcndinm; men saavel de, som have nydt got af dette legato paa Re3\ser

eller her ved Academict, maae indskrive deres skrivtlige Revers i den Bog,

som bør holdes af Ephoris over dette legatum og hvorudi stipendiarli give

deres Qvittering for det oppebaarne, at de efter den ædelmodige Stifteres

Hensigt med at biedrage til, at Fædrelandet kunde forsynes med duelige

Læger, vil vedblive den cliniskc Medicin enten som Udøvere eller som Lærere.

Og ifald de i mindste inden 10 Aar indgaa i nogen anden Vey eller Levebrod,

da at tilbagebetale alt hvad de have oppebaaret af denne Kilde, hvilket da

kan henlægges til legati Hoved-Stoel, eller forbeholdes som et Tilskud for

"Reyse- Stipendium, saaledes som det forhen er bestemt. § 6. Man slutter da

denne i Korthed forfattede Fiindation under Forventning af nærmere Hoy-

Kongelig Confirmation med det inderlige Ønske, at det i Tidernes vedblivende

Følge maa geraade den hoyfortjente Stiftere til et varigt Efterminde, Fædrelandet

til Gavn, Videnskaberne til Forfremmelse og haabefulde Candidater til

Fremtarv og Opmuntring. Kiøbenhavn den 3'^'^ Junii 1785.

Kratøenstein. Uottloll. C. Jenscnius.

Da ville Vi forskrevne Fundation udi alle dens Ord, Clcmsider og Tnncter,

saaledes som samme heroven indført findes, allernaadigst have confirmcret og

stadfæstet, saa og hermed confirmcre og stadfæste; Forbj'dende alle og enhver

herimod, eftersom forskrevet staaer, at hindre eller i nogen Maade Forfang at

giore, under Vor Hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot Clirisiidnsborg udi

Vores Kongelige Residents Stad Kiobenhavn den 23'^^ September 1785.

Under Vort Signet.

L. S.

Efter Hans Kongelige Maj^estets allernaadigste Befaling.

Luxdorph. P. Aagaard.

(Originalen i Universitetets Arkiv Nr. 46.)

Nr, 2. Kons. Skr. af 25. Maj 1844 til Eforus for Buchwalds Legat

hvorved bifaldes, at dette Stipendiums Kapital, der for Tiden udgjør 7757 Rdl.

89 V2 Sk., bestemmes til en fast Kapital af 7700 Rdl., saaledes at 2000 Rdl.

udgjør den Del af Stipendiet, hvoraf Renten 3^/4 ^/o skal gives til en medicinsk

Studerende, som aarlig faaer 75 Rdl., og Resten 5700 Rdl. udgjør Rejsestipendiet,

hvis Renter indtil videre ville være at oplægge hvert tredje Aar,

for at derefter i hvert af de 2 følgende Aar 300 Rdl. kunne udbetales som

Rejsestipendium. Og vil det overskj^dende Kapitalbeløb 57 Rdl. 89V'2 Sk.

være at opføre som en Rejsestipendiet tilliørende Rentebeholdning. Det

tilføjes derhos, at Konsistorium, da Rejsestipendiet ved Fundationen er bestemt

til 600 Rdl. for 2 Aar, ikke kan samtykke i, at et større Beløb ud-

betales *).

') Selmers Aarb. f. 1844 S. 71.

(Univ. Arkiv.)

More magazines by this user
Similar magazines