Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

203

Biilows Legat.

Ved Gavebreve af 30. Maj 1812, koiif. 6. Okt. s. A., og 18. Juni >

1813, konf. 9. Jan. 1824, oprettede Geliejmekonferensraad Blilow til i

Sanderumgaard et Legat paa 4000 Rdl. til det botaniske Studiums ]

Fremme ved Kjøbenhavns Universitet. Kapitalen indestaaer i Sande- i

rumgaard i Fyen, hvis Ejer eller Besidder udbetaler E-enterne i 2 Ter- i

miner, efter den til enhver Tid gjældende Rentefod, dog ikke mindre

end 4^/o, til Universitetets Kvæstur (ikke, som tidligere. Professoren i

Botanik). Professor botanices skal efter Gavebrevene og kgl. Resol.

21. Sept. 1838 anvende Renten saaledes, at ^A („120Rdlr.") henlægges

til at lønne „en Tegnemester i botanisk Blomstertegning og efter bo- I

taniske Grundsætninger", hvorimod der af den øvrige V4 („40 Rdlr.") ]

skal udredes Udgifter først til Tegnematerialiers Anskaffelse til Brug

for dem ,

som

nyde Undervisning, dernæst til Lokalets Opvarmning, I

og hvad derefter bliver tilovers tilflyder den botaniske Haves Biblio- i

tliek. Efterat den i Gavebrevet som Tegnemester nævnte Mand er i

afgaaet ved Døden, er det overladt Professor botanices at træffe „billig i

Accord" med en anden om Tegneundervisningen. „Danske, Norske

og Holstenere skulle allene være berettigede til at tage Deel i Under-

visningen." Professor botanices er Legatets Eforus. \

Legatets Kapital udgjorde den 1. Jan. 1889 8854 Kr. 25 0.,

hvoraf 8000 Kr. indestaae i Sanderumgaard, Resten i Legaternes fælles ,

Masse.

Nr. 1. Gavebrev af 30. Maj 1812, konf. 6. Okt. s. A. Bilag. .

For at bidrage til det botaniske Studiums Fremme, især for saavidt Fædre- \

nelandets Planter angaaer, samt for at give den for min Bekostning begyndte

'

Indretning, hvorved Studerende som høre botaniske Forelæsninger med Hensigt ;

at erhverve sig grundige Kundskaber deri , eller som giøre Botanik til deres :

Hovedstudium, Varighed, har jeg besluttet at skiænke en Capital af 4000 Rdlr.

skriver fire Tusind Rigsdaler D. C, som stedse skal blive staaende uopsagt

'

som første Prioritet i min ejende Hovedgaard, Sanderumgaard kaldet, behggende

i Fyen.

;

'.

De nærmere Bestemmelser ere: j

1) Renterne af fornævnte Capital skal enhver Sanderumgaards Ejer eller \

Besidder, udbetale i tvende Terminer, efter den paa den Tid gieldende 1

Rentefod — dog ikke mindre end 4 p. c. — til Professoren i Botaniken

j

ved Kiøbenhavns Universitet. 1

2) Sidstnævnte skal anvende Renten, som for Tiden udgiør 160 Rdh. til

deraf at lønne en Tegnemester i botanisk Blomstertegning, og efter bota- \

niske Gfrundsætninger , med 120 Rdlr. , og til at anskaffe for de øvrige A

40 Rdlr. Tegne-Materialier til Brug for dem som nyde Undervisning. (

3) Hr. Bayer, der hidtil med saa megen Held har givet Undervisning, skal \

være den første Underviser og det saa længe Alder og Svaghed ikke hindrer

j

ham fra at besørge den. Ved hans Afgang besørger Professoren i Botaniken 1

en anden duelig Tegnemester efterat han med ham har truffet en bilhg

Accord om Betaling derfor.

4) Danske, Norske og Holstenere skulde allene være berettigede til at tage >,

Deel i Undervisningen. ;

5) Professoren i Botaniken, som jeg haaber med Fornøjelse vil besørge Ud- j

'

26*

i

j

j

j

i

j

^

More magazines by this user
Similar magazines