Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

204

førelsen af denne min Villie, maatte aarlig aflægge offentlig Regnskab for,

at Renten er anvendt paa den al" mig bestemte Maade.

Sanderumgaard 30. Mai 1812.

Biilow.

(Kvæsturens Arkiv.)

Nr. 2. Gavebrev af 18. Juni 1813, konf. 9. Jan. 1824.

For end mere at virke til det botaniske Studiums Fremme , har jeg

funden for godt at forandre den i indbemeldte Gavebrev nævnte Sum 4000 Rdlr.

d. O. til 4000 Rbdr. S. V., skriver Fire Tusind Rigs])ankdaler Sølv-Værdie,

paa hvilken yderligere Bestemmelse det overlades til vedkommende at erhverve

kongelig allernaadigst Resolution.

Kjøbenhavn den 18. Juni 1813.

Biilow.

(L. S.)

(Kvæsturens Arkiv.)

Nr. 3. Kgl. Resol. af 21. Sept. 1838, hvorved det under 6. Okt. 1812

konfirmerede Gavebrev for det Biilowske Legat til det botaniske Studiums

Fremme ved Kjøbenhavns Universitet, forsaavidt deri bestemmes, at en Fjerdedel

af Legatets aarlige Renter skal anvendes til Anskaffelse af Tegnematerialier

ved Undervisningen i botanisk Blomstertegning, nærmere modificeres derhen,

at denne Afdeling af Legatet skal i Fremtiden anvendes først til Tegne-

materialiers Anskaffelse , dernæst til Lokalets Opvarmning , og hvad derefter

bliver tilovers tilflyder den botaniske Haves Bibliothek, hvorimod Legatets i

de foregaaende Aar opsparede Overskud bliver at oplægge til Legatkapitalens

Forøgelse *);

(Univ. Arkiv).

Nr. 4. Underv. Min. Skr. af 29. Febr. 1876 til Konsistorium om

Eforiet for Biilows Legat*).

Efterat Prof. Didrichsen var blevet udnævnt til Prof. botanices, opstod der Spørgsmaal

om, hvorvidt Eforiet for Biilows Legat burde overdrages til ham. Den fungerende

Eforus, Etatsraad Steenstrup, gjorde gjældende, at Eforiet nærmest var blevet betragtet som

hørende sammen med den Del af de ældre botaniske Professorers botaniske Virksomheder, der

vedkom Bestyrelsen af den botaniske Have og Udgivelsen af Flora Danica, hvorfor ogsaa

Konsistorium efter Prof. Liebmanns Død havde ment, at Eforiet egentlig burde have været

overdraget til Docent Lange , den konstituerede Direktør for Haven , hvis ikke den Omstændighed

havde været til Hinder herfor, at han hverken var Medlem af Konsistorium eller

noget af Fakulteterne (Kundgj. 18. Sept. 1850 § 4 d), Etatsraad Steenstrup blev derfor

valgt til at fungere som Efor, og heri skete ingen Forandring ved Prof. Ørsteds Ansættelse

som Professor botanices, eftersom han ikke tillige blev Direktør for Haven. Konsistorium

fandt Etatsraad Steenstrups Antagelse, at Gavebrevet, naar det nævnte Professor botanices,

havde hans Egenskab af Direktør for Haven for Øje, yderligere bekræftet ved den Omstændighed,

at Gavebrevet aldrig syntes at være blevet meddelt Universitetet, hvis Arkiv Intet

indeholdt om det, hvorimod den botaniske Haves Arkiv indeholdt Oplysninger om , at det

kgl. danske Kancelli havde meddelt Direktionen Underretning om Gavebrevets .Oprettelse og

senere om dets Konfirmation. løvrigt fandt Konsistorium det naturligere i og for sig, at den

midlertidige Forvaltning af Legatet overdroges Professor botanices i Stedet for nogen af de andre

naturhistoriske Professorer. Herefter tilskrev Ministeriet Konsistorium,

at det ikke kan anerkjende de af den fungerende Eforus anførte Grunde for

Legatets Forbindelse med Bestyrelsen af den botaniske Have og Sandsynligheden

af, at Gavebrevet, naar det nævner Professor botanices, har hans Egenskab

af Direktør for Haven for Øje, saalidt som Ministeriet finder, at den

Omstændighed, at Gavebrevet aldrig synes at være meddelt Universitetet, men

derimod Direktionen for den botaniske Have, kan komme i Betragtning ligeoverfor

Gavebrevets udtrj^kkelige Bestemmelse om , at Renterne af Legatet

skulle udbetales til Professoren i Botanik. Ministeriet er derfor enigt med

Konsistorium i at anse det for rigtigst, at Forvaltningen af Legatets Efori

overdrages til

— —

Professor botanices.

(Univ. Arkiv.)

*) Selmers Aarb. f. 1838 S. 130.

**) Univ. Aarb. f. 1875—76 S. 66-67.

More magazines by this user
Similar magazines