Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

205

Carstensens Rejsestipendium.

(Det Carstenske Legat.)

KoU. Tid. f. 1820 S. 534—35, Algreen Ussings Reskr. Saml. under 13. Juni 1820, Engels-

tofts Annaler f. 1823 S. 296—97, Scheels Koll. og Stip. S. 71.

Medikus ved Sorø Akademi, Dr. med. Knud Nicolay Carstensen

og Hustru Mette Margrethe Carstensen, født Strætt,

have ved Testament af 28. April 1820, konf. den 13. Juni s. A. , ind-

sat „det kongelige Universitet i Kjøbenhavn og i Særdeleshed det

medicinske Fakultet ved samme" til Universalarving, saaledes at, hvad

der blev tilovers, efterat visse Legater vare udbetalte, skulde danne

det Carstenske Legat" som et Rejsestipendium for en Mediciner.

Renten oplægges aarlig, indtil den kan blive tilstrækkelig til et Rejse-

stipendium eller benyttes i Forbindelse med andre Rejsestipendier.

Stipendiet gives til den, „som har taget Doctor Graden i Medicinen

ved Kjøbenhavns Universitet eller har disputeret pro licentia ved

samme eller i det mindste med bedste Karakter har overstaaet examen

theoretico - practicum rigorosum ved det kjøbenhavnske medicinske

Fakultet og tillige underkastet sig alle andre foreløbende og for vir-

kelige Studentere befalede Examina saasom artium o. s. v." Stipendiet,

som nydes i 3 Aar, bortgives af det medicinske Fakultet.

Legatets Kapital indbetaltes i Aaret 1824 til Universitetet med

7251 Rdl. 5 Sk., hvoraf dog et Legat paa 500 Rdl. skulde udredes.

Den udgjorde den 1. Jan. 1889 14 342 Kr. 72 0.

En Del af Kapitalen bestaaer af Aktier i det almindelige Brand-

forsikringskompagni for Varer og Effekter, hvis Udbytte er vexlende,

hvorfor ogsaa Rejsestipendiets Størrelse bliver forskjellig.

Testament af 28. April 1820. Bilag.

Da vi underskre\me Ægtefolk, jeg Knud Nicolay Carstensen, Medicinæ

Doctor og Medikus ved Sorø Akademi, og jeg Mette Margrethe Carstensen,

født Strætt, ikke har, eller, efter vores Alder kan vente Livsarvinger, saa

have vi begge med fri Villie og sund Overlæg besluttet at indsætte, ligesom

vi i Forventning af kongelig allernaadigst Approbation gj ensidig indsætte den

Længstlevende af os, til at være uindskrænket Ejer uden Deling af vort hele

Bo, være sig i rede eller staaende Penge, Effekter eller faste Ejendomme,

intet i nogen Maade undtagen. Skulde den Længstlevende uden at have paa

ny indladt sig i Ægteskab ved Døden afgaa, saa, da begges Arvinger ikke

paa nogen Maade ere trængende, ere vi begge blevne enige udi, at med vort

fælles Bo, 1000 Rdl. siger Eet Tusinde Rigsbankdaler Sølv undtagne, hvorover

den Længstlevende af os forbeholder sig fri Disposition, skal forholdes

som følger:

Vi indsætte det kongelige Universitet i Kjøbenhavn og i Særdeleshed

det inedicinske Fakultet ved samme til vores Universal Arving af alt vores

Efterladenskab, være sig rørlige eller urørlige Ejendomme intet i nogen Maade

undtagen, imod at betale de nu strax specificerede Legata til Partial Arvingerne

og de forhen omtalte 1000 Rbdlr Sølv, der er overladt til den Længstlevendes

Disposition.

Naar alt er bragt i Rigtighed, skal den Kapital, som Universitetet bliver

More magazines by this user
Similar magazines