Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

208

andre Studium, at tilbagelevere Bøgerne. Det theologiske Fakulte

bestyrer Legatet gjennem en Eforus i Fakultetets Midte. Ef'orus

træifer Valget af honsigtssvarende Bøger, samt tillige, efter Raad-

slagning med Embedsbrødrene, af Stipendiaterne.

Legatets Kapital udgjorde den 1. Jan. 1889 850 Kr. foruden

()00 £ i russisk- engelske 5% Statsobligationer.

Bildf/. Fundats for H. N. Clausens Boglegat af 16. Okt. 1871. konf. 30. s. M.

I Anledning af mit Embedsjubilæum som halvhundredaarig Universitets-

lærer den 3. April 1871, er der ved 27 høiagtede Mænd overleveret mig et

Beløb af 5020 "^- , tilveiebragt efter deres Indbydelse ved Sammenskud af

omtrent 900 Medborgere og Medborgerinder af forskjellige Stænder, med Bestemmelse

at tjene til Oprettelse af et Legat, som skulde bære mit Na\ai, og

hvis Anvendelse blev overladt til mig.

Ingen Anvendelse af denne Hædersgave kan ligge Universitets -Jubilaren

nærmere, end ved samme at søge et Bidrag til at fremme et alvorligt og selvstændigt

Studium iblandt de Studerende, hvis Uddannelse til Arbeide i Kirkens

og Fædrelandets Tjeneste har været Formaal for min lange Embedsvirksomhed.

Jeg tør ogsaa haabe , at en Anvendelse i dette Øiemed — hvorom jeg tid-

ligere har meddelt mig til enhver af de ærede Herrer Indbydere — vil finde

Billigelse hos Fleertallet af Giverne.

I Henhold til den givne Bemyndigelse bestemmer jeg da som følger

§ 1. Af den fornævnte Kapital 5620 "^- med senere tilkommet Rentebeløb

— som omsættes i offenlige Statspapirer, for Tiden i dansk-engelske

5 '^'o Obligationer, og overgives Universitetsqvæsturen til Forvaltning — oprettes

et Legat under Navn „H. N. Clausens Boglegat".

§ 2. Det aarlige Rentebeløb deles i et Antal af 4 større og 3 mindre

Lodder: hine paa 50 ^^^•, disse paa 25 ^^^- Det overskydende Beløb, saavelsom

mulig forefaldende Overskud ved den aarlige Renteanvendelse , oplægges

til Forrentning, indtil deraf kan dannes en fjerde Lod paa 25 ^''^•, og i Fremtiden

lignende Lodder af det større eller det mindre Beløb efter Forholdenes

Beskaffenhed.

§ 3. For hvert af de større Beløb anskaffes et Antal Bøger, beregnede

paa at afgive Hjælpemiddel til det exegetiske og kirkehistoriske Studium for

begyndende Dyrkere af den teologiske Videnskab , for hvert af de mindi-e

nogle trykte Hjælpemidler som Grundlag for noget videre komne Studerende

ved Studiet af den systematiske Teologi (Troslære, Sædelære, Symbolik).

Samtlige Bøger leveres indbundne og forsynede med Legatets Stempelmærke.

§ 4. Legatet kan nydes af enhver uformuende, teologisk Studerende,

som giver Haab om Drift og Evne til at ville fortsætte sit Studium ved

Universitetet med Interesse og Alvor. Forsaavidt som der iblandt de Ansøgende

findes Nogen af min eller min Hustrues Slægt, om hvem det Anførte

tør antages at gjælde, er det mit Ønske, at han maa nyde godt af Legatet.

§ 5. Den aarlige Rente hæves i hvert Aars December Termin, og Bogfordelingen

skeer i hvert Aars Jannar Maaned. Begjæringerne om Legatet afgives,

efter forudgaaet Opslag, i hvert Aars December Maaned : om de exegetiske

og kirkehistoriske Bøger af Studenter, som — i Regelen efter at have bestaaet

den filosofiske Prøve — befinde sig ved Slutningen af det første Halvaar af

det egenlige teologiske Kursus — om Bøger, henhørende til den systematiske

Teologi , af Studenter , som i henved to Aar have studeret Teologi ved Uni-

versitetet.

§ 6. Legatets BestjTelse efter Stifterens Afgang tør forudsættes at ville

bestandig blive overtaget af det teologiske Fakultet, og af samme overdraget

til en Eforus i Facultetets Midte. Der tilkommer Eforus Ret til at træffe

Valget af hensigtssvarende Bøger efter Litteraturens skiftende Vilkaar til enhver

More magazines by this user
Similar magazines