Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

210

blefne 100 Sldr, som hånd og beskickede Efterkommere maatte nyde dend

aarlig Rendte af i Aall)(>rg til liuer 1^"" Maij saalenge de der henliører, og

indtil de derfra forfremmede af andre, som iligemaade og tilfælde af vedkommende

Nærmeste Venner forestillis, blifue afløste ; Saa hafue vii inidersehrefiu!

denne Voris Kiei-e nu Salige Søns siste villie ieke Alleniste Samtyckt

og Stadfæst, som vi og hermed Samtycker og Stadfæster, men endog til dend

virckelig cxecution overlefverer hermed paa samme Con di fion er til Kohilissitmon

et Anij)Iissinn()n Jiedorcui Alaf/ni/iciim Acuulcinirc, Jf((H)ricnsis de der henhørende

300 Sldr Croncr, ligesom vi til de Fattigis Insjjcrførcr i Aalborg hafuer forhen

d. 4'^^' Maij 1713 lefverit de dertil Legerede 100 Sldr, Som de til Samptlig

3[((gistrafens forsiun befordre, I den faste forhaabning at vedkommende ]Jirecfører

og Inspectører, som nn ere, eller herefter kommendis vorder, med den

Sedvanlig Nidkierhed, som deris Christelig Omsorg for Vuhlico tilsiger, ogsaa

antage sig paa samme Conditioner ovenmelte Ley