Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

211

som Følge deraf de fra forrige Aars Dec. Termin i Behold værende Renter

blive at udbetale i Forbindelse med Kenterne for i Aar.

Dalgaards Legat.

(Univ. Arkiv.)

Hofmans Fund. IX S. 67—68 jfr. I S. 184— 85, Jansons Beskr. S. 26, Badens Univ. Journal

f. 1793 S. 122, Engelstofts Annaler f. 1812 S. 181, Scheels Koll. og Stip. S. 37.

Klokker ved Budolphi Kirke i Aalborg Niels Dalgaard har

ved Gavebrev af 12. Nov. 1687 skjænket 100 Sletdaler i Kroner til et

Legat for en Student ved Universitetet, hvilken Gave han i Aaret

1710, da Kapitalen ved oplagte Renter var steget til lidt over 200 Slet-

daler i Kroner, forøgede med 98V2 Sletdaler i Kroner, saa at Kapi-

talen kom til at udgjøre 300 Sletdaler i Kroner. Renten er bestemt for

„en Gudfrygtig og Skikkelig Studiosus her paa Academiet", enten af

Thisted, Aalborg eller Herlufsholm. Ifølge Stifterens Fundats af 29.

Jan. 1710*} skal dette Legat, der bortgives af Konsistorium, og hvis

aarlige Rente udgjør 22 Kr. 22 0., henlægges til et Kammer paa Re-

gensen. Kapitalen var den 1. Jan. 1889 ....»..«...,, 573 Kr. 37 0»

Nr. 1. Legatiim BalgarcU 1687.

Kiendis Jeg underskrevne Niels Dalgaard og her med vitterHg giør, at, Bilag.

saasom Gud allermægtigste imderligen haver opholdt mig, givet mig Brød at

æde og klæder at slide og endnu lagt denne Velsignelse til at beskikke mig

mod ald forhaabning et ærligt Støkke Brød udj Aalborg, Hvorfore Herrens

Nafn være lovet! da haver Jeg nu hermed oxqtVqyqyH iW. Magnificum Academiæ

Iiecforem paa Kiøhenhafns Universitet Penge Et Hundrede Slette daler udj Qroner,

ombedendis nuværende Magnific. Academiæ Becjorem og Nobiliss. Dn, Professores

Sampt deris Effterkommere , at de ubesvergit denne liden Summa tillige med

andre Universitets Legatis ville forvalte, og hos vederhæfftige folk paa Rente

udsætte, Saasom Jeg nu samme 100 Sldr. giver og legerer til Publicum saa-

ledis, at den aarlig Rente, som til hver 11. Junii betalis, bliver anvendt til

en studerende Person her paa Academiet, som er Gudfrygtig og Skikkelig, hvor

over Jeg selv min livs tiid maa disponere og frem for andre nyde , om Jeg

Skulde trænge, men ellers effter min død at staa under Magnifici Dn. Bectoris

og Nobiliss. Dn. Professorum disimsition , og samme Rente aarlig at nyde en

Gudfrygtig og Skikkelig Studiosus her paa Academiet, enten af Tisfed i Tge,

som er min fødebj^e , eller af Aalborg, hvorfra Jeg har deponeret, eller og af

Herlofslwlm, som mig udj min langvarig Svaghed paa Ni Maaneders tiid haver

af synderlig Guds forsorg forsiunet; Hvorfore Jeg er ydmygeligen begjerendis

at Magnificus Bector med Nobiliss. Dn. Prcfessoribiis ville dette mit Ringe

Legatum saaledis dirigere^ at der-med paa forskreifne Maade u-ryggelig bliver

forholdet, og samme Capital og Rente ikke nogen tiid til anden brug anvendt.

Datuni Kiøbenhafn d. 12. Novembr. J.« 1687.

Niels Dalgaard.

(Originalen i Univ. Arkiv Nr. 48.)

Nr. 2. Universitetet2 revers given til Niels Dalgaard, angaaende eet Legat:

hånd har givet til Skikelige Studiosis.

*) Fundatsen haves ikke, derimod Universitettts Revers af 27. Marts 1710 paa nævnte

Fundats.

27*

More magazines by this user
Similar magazines