Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

A^ 1624*)

213

hafFuer Erl. oc Velb. mand Otte Scheel ladet Mag. D. Rectori D. D.

Brochmanno levere, schnlde være legatum nobilis virginis

siipplicio affectæ, deraf fattige præ ceteris studentere schulde

liaiFue renten att nyde: oc bleffue saa udsatte til E. V. oc strenge

riddere H. Anders Sinclar paa aarlige rente 500 dl. sp.

Paa en under ovenstaaende Notits med en Naal fasthæftet Seddel

findes følgende Bemærkning:

Anno 1603 d. 28 Junii decollatur Nobilis Matrona Birgitta Rosen-

kranz adulterii et veneiicii convicta.

Det synes imidlertid ikke naturligt, at Legatet har sin Oprindelse

fra Birgitta Rosenkranz, da hun ikke var „virgo", men Enke. løvrigt

stemmer Notitsen med de faktiske Forhold. Dommen over B, Rosen-

kranz er trykt i „Kongens Retterthingsdomme 1595—1604" udg. af

V. A. Secher, pag. 443.

Derimod synes det snarere at være Christence Axelsdatter Kruohow

af den adelige Slægt Kruchow, en Datter af Axel Nielsen Kruchow

(som ogsaa anført af Scheel), der har været sigtet til, hvilket baade

fremgaaer af Thomas Finckes Bemærkning og den i Nye Danske Maga-

zin I, 379— 91 aftrykte Dom. Christence Kruchow blev indstævnet for

Troldom af OLte Scheel, som det siges i Begyndelsen af Dommen, og

Th. Fincke nævner ogsaa Otte Scheel som den, der efter Jomfruens

Henrettelse har udsat hendes Efterladenskaber paa Rente; desuden

passe de angivne Aar meget godt, da Dommen over hende er dateret

9. Juni 1621.

Ifølge Reskr. 8. Marts 1737 have de af Missionskollegiet antagne

grønlandske Seminarister, der have Plads paa Regensen, Forret til

Stipendiet.

Kapitalen udgjorde den 1. Jan. 1889 w. 965 Kr. 08 0.

Af Renten uddeles aarlig 2 Stipendier å 18 Kr. 70 0.

Reskr. 7. Marts 1737 findes aftrykt som Bilag under Afdeling I-III. Bilag.

Stipendium domus regiæ.

Badens Univ. Journal f. 1793 S. 18, Nyerups Efterr. S, 24-26, Engelstofts Annaler f. 1809

II. S. 81 og 207—24, f. 1812 S. 182—83, Scheels Koll. og Stip. S. 33—35.

Dette Legat er stiftet ved Hjælp af Kommunitetets Midler i Anled-

ning af Dronning Caroline Mathildes Indtog i Kjøbenliavn efter

hendes Formæling med Kong ChristianVII. Anledningen til Legatets

^) Senere tilføjet: Err (?) 1623.

More magazines by this user
Similar magazines