Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

214

Stiftelse var følgende. Det theologiske Fakultet, som da havde

Bestyrelsen af Kommunitetet, agtede, for at vise sin „allerunderdanigste

Devotion", til Indtoget at lade opføre en Æreport ved Kom-

Hiunitetsbygningen paa Nørregade, hvilken Æreport det var Hensig-

ten at lade illuminere. Da imidlertid et efter Fakultetets Begjæring

af Prof. Wiedewelt udarbejdet Overslag viste, at Bekostningen herved

vilde udgjøre over 1200 Rdl., fandt man det rigtigere, om Kommuni-

tetet „i Stedet for at bekoste en Dekoration, der dog er efter faa

Dage forglemt" med en lignende Sum, til Minde om den nævnte

betydningsfulde Begivenhed, stiftede et Legat for Regensalumner.

Da dette vandt Universitetspatronens, Gehejmeraad O. Thotts Bifald,

udarbejdede Fakultetet under 8. Okt. 1766 et Udkast til en Fundats,

der d. 8. Nov. s. A. forsynedes med allerhøjeste Stadfæstelse. Dette

Legat, der benævnedes „ Stipendium Carolino-Mechtildianum",

undergik imidlertid faa Aar efter, i 1777, en Forandring, idet en

Kabinetsordre af 15. Marts 1777 forandrede dets Navn til „Stipendium

domus regiæ", samt „forøgede og forbedrede" det med i alt

1000 RdL, hvoraf 400 Rdl. strax anvendtes til Indkjøb af Bøger til

Kommunitetsbibliotheket*). For dette Stipendium blev af Kongen

under 23. April 1777 givet en ny Fundats. Af de aarlige Benter til-

falde ^/a til lige Deling 2 „duelige, skikkelige og fattige Studiosis

Theologiæ, som i Examine Philosophico have i det mindste

erholdet haud illaudabilem, og om hvilke, i Henseende til deres

ingenia. Lærdom, forhold og flid haves særdeles god forhaabning".

De udnævnes for 3 Aar, dog saaledes, at det forudsættes, at de inden

2 Aars Forløb tage theologisk Embedsexamen ;

sker dette ikke og

Fakultetet ikke „agter dem lovligen undskyldte", kan det fratage

dem Stipendiet. Den i Fundatsen indeholdte Bestemmelse om, at

Stipendiaterne, forsaavidt de efter Udløbet af de 3 Aar tillige tage

Examen philologicum, kunne behold© Stipendiet endnu i 2 xlar, lider

nu en Begrænsning ved Begl. 11. Febr. 1848 § 5 i Forbindelse med

§ 14. Eforus er , Professor Theologiæ primarius, saalænge det er

hans Leylighed at have den curam, ellers Professor Theologiæ

Secundus". Bortgivelsen finder Sted ved det theologiske Fakultet

efter Efori Forslag. Dersom en Stipendiat er „forsømmelig i at stu-

dere eller uskikkelig", kan Fakultetet fratage ham Stipendiet. Hver

Stipendiat oppebærer aarlig 42 Kr. 24 (23) 0.

Va af Renten var bestemt til Indkjøb af Bøger til Kommunitets-

bibliotheket. Efterat dette imidlertid ved kgl. Resol. 28. Aug. 1852

er blevet indlemmet i Universitetsbibliotheket, tilfalder Eenten 42 Kr.

**) Om de nærmere Omstændigheder ved Legatets Stiftelse er Engelstofts Annaler f. 1^09

II. S. 207—24.

More magazines by this user
Similar magazines