Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

9

Kommunitetets Stipendievæsen dog af et Kollegium (Bestyrelses-

komiteen for Kommunitetets Stipendievæsen).

Regi. 11. Febr. 1848 § 13.

§ 13.

Eforus vælges regelmæssig af Konsistorium, der dertil kan ud-

nævne Professorer ogsaa udenfor Konsistorium. Efter nogle Fundatser

er Eforiet blindet til et bestemt Professorat eller visse Universitets-

stillinger. Enkelte Legater berettige Eforus til at udnævne sin Efter-

mand. Om Valget af Kommunitetets Stipendiebestyrelse se det Følgende.

Fund. 7. Maj 1788 II §§ 5-7, VI § 2 Nr. 10. Reskr. 28. Marts 1804 § 4, Kundgj.

18. Septbr. 1850 § 4 d, Regi. 11. Febr. 1848 § 13, Concl. cons. 29. Septbr. 1824, Concl.

cons. 24. Jan. 1795.

§ 14.

Eforus gjør Opslag om Vakancer, modtager Ansøgninger, forelægger

disse for Konsistorium med Indstilling, og har Tilsynet med

Legatnyderne.

§ 15.

Forsaavidt Eforus ikke foretrækker at afgjøre Udbetalinger af

Legater ved Anvisninger, har han skriftlig før hver Termin at under-

rette Universitetskvæsturen om, hvor meget han i Terminen vil be-

høve af de E-enter, som forfalde af Legatkapitalen, til dermed at

bestride de faste Udgifter, som i det næste Halvaar fundatsmæssig

blive at udrede, hvilket Beløb derefter i Terminen udbetales mod hans

Kvittering.

Forsaavidt disse Udgifter i Henseende til deres Bestemmelse

ere af forskjellig Art, blive de i Anmeldelsen særskilt at anføre med

deres almindelige Benævnelser, med Angivelse af den Sum, som fordres

af hver Slags især.

Til de Udgifter, som, uden at være faste, efterhaanden blive at

udrede, har han blot at forlange saa meget u.dbetalt ad Gangen, som

han maa antages at ville behøve til de nærmest forestaaende Udgifter,

hvilket ligeledes, dels i Terminen, dels i Løbet af Halvaaret, bliver,

saavidt Legatets forfaldne Renter tilstrække, mod Kvittering at ud-

betale til Eforus efter hans skriftlige Forlangende, i hvilket Pengenes

Bestemmelse angives.

Den Rentebeholdning, som ikke i Overensstemmelse med Ibr-

anførte forlanges udbetalt, bliver indestaaende i Kvæsturen og gjøres

frugtbringende, saafremt og forsaavidt den ikke skulde behøves til

forestaaende Udgifter i det næste Halvaar.

UniversitetetB Legater. 9

More magazines by this user
Similar magazines