Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

217

Copiebog, Regentsens Bog og Stipcndiarionim Qvitteringsbog er incitørt, og

indføres den da i Consistorii Brev- Copiebog, hvorefter Originalen forbliver i

Facultatis TJicoIor/icæ Forvaring.

Den AUerhøieste lade stedse sin rige Velsignelse og Varetægt paa det

besynderligste være over Hans Kongelige Majestæt og over vor tilkommende

allernaadigste Dronning og deres Afkom til Verdens Ende, til disse Rigers

og Landes saavelsom Guds Kirkes Bedste, Flor og Velstand! Han give og

Naade og Lj-kke til, at dette Stipendium Carolino-Mechtildimmm maa stedse

vorde viseligen og vel anvendt, og at det maa hjelpe til, saameget som det

kan, at ret duelige, fortræffelige og retsindige Mænd maae i Fremtiden muligst

befordi^e Kirkens og Statens Gavn og Velfærd.

Kjøbenliavn den 8de October Anno 1766.

P. Holm. P. R. Goiske. J. H. Cramer.

Da ville Vi indbemeldte Fundation udi alle dens Ord, Ciausuler og

Punkter, saasom samme lieroven indført findes, allernaadigst have confirmeret

og stadfæstet, saaog hermed confirmere og stadfæste. Forbydendes Alle og

Enhver, herimod, eftersom foreskrevet staaer, at hindre eller udi nogen Maade

Forfang at gjøre, under vor Hyldest og Naade.

Givet paa Vort Slot Christiansborg, udi Vores Kongelige Residentsstad

Kjøbenhavn den 8de November Anno 1766.

Under Vor Kongelige Haand og Signet.

Christian.

(L. S.)

O. Thott.

(Engeltofts Annaler f. 1809 II. S. 213—20).

Nr.

Begiæ.

2. Den Kongelige Fundatz af 23. April 1777 for Stipendium Domtis

Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Dannemark og

Norge; De Venders og Gothers Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og

Ditmersken, Greve udi Oldenborg, og Delmenhorst, giøre alle vitterligt, at

eftersom os elskelige Professorer i det llieologishe Facilitet ved Universitetet i

vores Kongelig Mesidents Stad KiøhenJiavn hos os i Aaret 1766 allerunderdanigst

anholdte, om Vores allernaadigste Approbation og Stadfæstelse paa en

Fundation og Stiftelse til et Stipendium^ som Communitetet, vore høysalige

forfædres egen og gamle Stiftelse, i Regentzen haver oprettet for 2de Stu-

dentere, med 1200 rd. Capiial., for deraf til Hielp til deres Studeringers fortsættelse

ved Academiet at nyde de aarlige Renter, og vi efter vores Lands-

faderlige Tænkemaade ikke kunde andet end biefalde, at en saadan Capital^

som ellers efter foregaaende Tiders Brug skulde have været anvendt til en

offentlig Høytidelighed den 8te Novenib. 1766, blev langt ædlere bestemt til

en studerende Ungdoms Beste. Saa ikke allene confirmerede Vi samme Aar

den 8te Nov: den til os fra det theologiske Facultet indsendte Fundation^ men

af besynderlig Behag i denne Handling har foreenet Vores og vores Kongelige

Huuses goddædige Hensigter, med vore fædres, og ladet disse vores

elskelige Professorer i oftbemeldte Facultet den 15. Mart: sidstafvigte tilstille

1000 rdr, hvoraf vi Selv have skiænket 300 rd:, hendes Majestæt Dronningen,

Vores kiære frue Moder 300 rd., hans Kongelige Høyhed Vores kiære Søn,

Kronprindsen 200 rd. ; og

hans Kongelige Høyhed, Arveprindsen, Vores kiære

Hr: Broder 200 rd: hvilke Et tusinde Rixdaler Vi ville skulle foreenes med

det forrige Stipendium af 1200 rd: og herefter under et Navn kaldes Stipendium

Domus liegiæ, da vi under samme JJato tilkjendegave Farultetet ved en

allernaadigst Catinets Ordre^ hvorledes Vi ville, at der med dette Stipendio

JDomus JRegice herefter skulde forholdes. Thi Vores Villie og Befaling er, at

den i Aaret 1766 den 8de Oct: os af Facultetet foreslagne, og den 8. Nov:

samme Aar af os approberede Fundation skal hvad de 1200 rd: angaaer, i

alle sine Poster evig staae ved Magt, ligesom Vi nu i de følgende Artikle

U niversitetets Legater. Og

More magazines by this user
Similar magazines