Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

219

Omstændigheder at paaminde eller mulefere, eller end aldeles at udelukke

ham fra de heneficHs^ han har gjort sig uværdig til.

9. Om og enten Proposifns CommHniUiUs eller Theologus Inspeetor i saa

Maade have noget angaaende disse Stlpendkirlos at forestille for Facultetet,

eller at iagttage saavidt de ere alumni i Communitetet og Begentzen, da forholdes

i saa fald, som og i andre Tilfælde, med dem, som med andre

ahimnis JRegiis.

10. Hvad endvidere de af os og vores Huus skiænkede 1000 rdr.

angaaer, saa da vi finde, at det vilde være for bekosteligt for Aliminis Communifafis,

enhver i sit fag, at anskaffe sig de i Vores for Communitetet og

Begentzen udkommende Fundats til Øvelserne foreskrevne Bøger. Saa ville

vi, at af de 1000 rdr., hvormed Vi og vores Kongelige Huus have formeeret

Stipendium Bomus Begiæ^ skal de af Vores kiære Søn Kronprindsen, og Vores

kiære Hr. Broder, Arveprindsen, skiænkede 400 rdr. strax anvendes til at

indkiøbe et Antal af bemelte Bøger, og de af os, og hendes Majestæt, Vores

elskelige frue Moder givne 600 rdr. sættes efter § 1 paa Rente, og samme

Rente aarligen anvendes til at forøge denne Bogsamling.

11. Antallet af de Bøger, som i enhver Videnskab, saavel nu strax for

de skiænkede 400 rdr: som siden af den aarlige Rente for de 600 rdr. ind-

kiøbes, skal rettes efter de paa Communitetet dyrkede Videnskaber, og det

Antal af Alumnis^ som dertil ere bestemte De i vores nu for Communitetet

udkommende Fundats foreskrevne Bøger skal kiøbes allerførst, og deraf saamange,

som til de daglige Øvelser behøves, og enhver Bog, som for disse

Penge og Renter anskaffes, skal fra de andre, som fra andre Kilder kunde

komme, udmærkes ved Paatrykning paa Bindet af et Stempel med Bogstaver.

S. D. B.

12. Den Bogsamling, som nu saaledes her giøres Begyndelse med, skal

bestandig tiene til et Haand-Bibliotheque og Brug, saavel for Decanis^ som

Alumnis Communitatis^ til hvilken Ende der paa Begentzen^ enten i Kirken

eller paa et andet beqvemt Sted, strax skal giøres Indretning med Skabe

eller Reoler til bemeldte Bihliotheque^ hvilket nuværende og efterkommende

Famuli Communitatis stedse, dog med Tilsyn af Provsten, skal have under

sin forvaring og Ansvar, og derfor hver Søgen-Dag være tilstæde paa samme

fra Klokken 1 til 2 Eftermiddag Catalogus over dette BibliotJieque maae

Famulus holde, og ikke deraf til nogen anden, end til Deeanis og Alumnis

Communitatis laane nogen Bog, alt imod Bevis fra vedkommende, at være

ansvarlige til de laante Bøger, eller i Mangel deraf betale deres Værdie,

endog af det, de nyde af Communitetet.

13. Over-Opsigten over dette BibliotJieque bliver altid hos det theologiske

Facultet, hvilket derfor nu strax til os Selv allerunderdanigst indsender

for det første en fortegnelse over de Bøger, som for de 400 rdr: ere anskaffede,

og siden aarligen over dem, som for de aarlige Renter indkiøbes, og

for hvad Vi ellers Selv kunde lade dette BibliotJieque tilflyde, hvortil der

kunde ogsaa aarligen tilføyes en fortegnelse paa hvad der endnu mangler

til dette vort Øjemeeds beste Opfyldelse.

14. Endelig ville Vi, at denne vores Fundats^ skal fremlægges i Consistorio,

efterat den i Facultetets Copie-Bog^ i Regentzens Bog, og i en nye

Stipendiariorum Quitterings-Bog er indført, og indføres den da i Consistorii

Brev- Cojne Bog, hvorefter Originaleit forbliver i Facultatis Theolog icæ forvaring.

Men tillige ville vi og hermed befale, at den forrige Fundats af 8de Novemh.

1766 paa alle disse Stæder skal anmærkes at være ophævet ved vores

Cubinets ordre af 15. Mart. 1777, og efter vores Fundats af Dags Bato for-

andret, da vi og til Cassation haver bedet os indlevere Original-Fundatzen af

8de Nov: 1766.

Saa skal da denne Fundation for Stipendio Bomus Begice saaledes, som

vi den nu have indrettet, evig staae og gielde. forbydende alle og enhver,

herimod, eftersom forskrevet stuaer, at hindre eller udi n)gen Maade forfang

28*

More magazines by this user
Similar magazines