Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

221

paa Vilkaar, afc af den aarlige Sum de 200 Rdl. skulle anvendes til

Anskaffelse af hebraiske, især ældre klassiske Værker, og 100 Edl. til

andre orientalske, især indiske og persiske Værker, at disse samtlige

Værker skulle samles paa Bibliotlieket under Navn af „S. A. Eibe-

schutz's Stiftelse", og at, naar et nogenlunde fuldstændigt hebraisk,

talmudisk og rabbinsk Bibliothek er samlet, skulle Pengene anvendes

til at befordre til Trykken deslige ældre klassiske Værker, der endnu

maatte findes i Manuskript paa udenlandske Bibliotheker. Heri er

dog efter Forhandling med Executores testamenti foretaget den Modi-

fikation, at Bestemmelsen om, at de anskaffede Værker skulle samles

paa Bibliotheket under Navn af Eibeschiitz's Stiftelse anses opfyldt

dels derved, at alle Bøger blive anførte i eller ved Legatprotckollen,

saaledes at der i samme gives en fuldstændig Fortegnelse over dem,

dels derved, at ethvert Værk forsynes med et bestemt blivende Mærke,

der tydelig til kj endegiver, at det hidrører fra og tilhører den Eibe-

schiitz'ske Stiftelse. Legatet ejer ingen Kapital.

Nr. 1. Testament, oprettet af afgangne Justitsraad Simon Aron Eibe- -^('m/;.

schiitz og efterlevende Hustru Rose Eibeschiitz, født Wallich, dateret 20.

Juni 1853.

Vi underskrevne Ægtefolk, jeg Simon Aron Eibeschiitz, og jeg Rose

Eibeschiitz, født Wallich, tilkjendegive og vitterliggjøre herved, at vi, i Kraft

af den os allernaadigst forundte Facultas testandi af 24. April 1818, have

fastsat cg bestemt følgende testamentariske Dispositioner som vor sidste Villie.

§ 3. Naar der ved min, S. A. Eibeschiitz Død, skulde forefindes Activer

i vort Bo, der ikke forrentes eller give Udbytte i Specier, Rigsbankpenge

eller Hamborger Banco, saa skulle Executores testamenti være forpligtede til,

efter Overlæg med min Kone, paa den mulig fordelagtigste Maade at omsætte

samme i kongelige Obligationer, sikkre Prioriteter, Bankaktier eller deslige

offentlige Papirer, der forrentes i de nævnte Pengesorter. Ligeledes skulle

vore faste Ejendomme realiseres og Provenuet anbringes paa samme Maade,

dog saaledes, at min Kone, hvis hun skulde ønske det, kan overtage Ejendommen

Nr. 4 paa Grammeltorv paa billige Conditioner, saaledes som i det

følgende bliver bestemt.

§ 4. Saasnart Bestemmelserne i den foregaaende § ere opfyldte, hvilket

skal ske med den muligste Hurtighed, bliver den hele samlede Kapital ind-

sat i Kjøbenhavns Overformynderi, hvor den skal forblive henstaaende i evige

Tider. Overformynderiet udbetaler til min Kone og til mine efternævnte

Slægtninge eller deres Substituter de dem tillagte aarlige Renter, hvorimod

Resten af Renterne, Udbyttet m. m. udbetales til det mosaiske Troessamfunds

Repræsentanter heri Staden som de Personer, der bestyre Samfundets

Anliggender, hvilke atter fordele og anvende dem aldeles i Overensstemmelse

med vor i det følgende udtalte sidste Villie.

§11. Af det Beløb, som ifølge § 4 skal udbetales til Repræsentanterne

for det mosaiske Troessamfund her i Staden, tillægger jeg følgende offentlige

Stiftelser de vedtegnede Summer aarligen

a. Kjøbenhavns Universitets Bibliothek 300 rdl.

§ 18. Med Hensyn til de i § 11 oprettede Legater fastsættes følgende

nærmere Bestemmelser,

a. De til Universitets-Bibliotheket legerede 300 rd. skalle ene og alene

anvendes til dette Brug, og det skal ikke være tilladt at anvende dem

More magazines by this user
Similar magazines