Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

224

denne of^saa gjennem Oversættelser o^ Bearbejdelser maatte nænnere tilhøre

eller berøre Videnskaben i Ahnindeli/^lied. Overhovedet inaa det være en

Selvfølge, da Legatet er givet til Universitetet, at det betragtes og anvendes

lia dettes mere almindelige Synspunkt, og ikke udelukkende i Forhold til

den særskilte jødiske Menighed. Om den i Testamentet i Udsigt stillede

mulige Udgivelses-Anstalt ved Anvendelse af Legatets Midler er det forment-

lig ej nødvendigt at ytre noget, da der kun vil kunne blive Tale derom i

en fjau'u Fremtid, om ellers nogensinde.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 4. Kons. Skr. af 20. April J859 til Executores testamenti i afg.

Justitsraad Eibeschiitz's og efterlevende Hustrus Dødsbo, hvorved meddeles,

at Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet har resolveret*), at den

ved Testamentet under visse Vilkaar til Universitetsbibliotheket legerede aarlige

Sum af 300 lidl. vil være at modtage Det tilføjes derhos, med Hensyn

til, at det i Testamentets § 18 bl. a. er bestemt, at de for det legerede

Beløb anskaffede Værker skulle samles paa Bibliotheket under Navn af S. A.

Eibeschiitz's Stiftelse, at dette Vilkaar vil blive opfyldt dels derved, at alle

Bøgerne anføres i eller ved Legatprotokollen, saaledes at der i samme findes

en fuldstændig Fortegnelse over dem, dels derved, at ethvert Værk forsynes

med et bestemt, blivende Mærke, der tydelig tilkj endegiver, at det hidrører

fra og tilhører den Eibeschiitz'ske Stiftelse**).

(Univ. Arkiv.)

Nr. 5. Skrivelse af 9. Juni 1859 fra Executores testamenti i afg.

Justitsraad Eibeschiitz's og efterlevende Hustrus Dødsbo til Konsistorium,

hvori udtales, at de ikke finde Noget at erindre mod, at den i Testamentet

til Legatet knyttede Betingelse, at de anskaffede Bøger skulle samles paa

Bibliotheket under Navn af S. A. Eibeschiitz's Stiftelse opfyldes paa den

Maade. som af Konsistorium er bragt i Forslag i dets Skrivelse af 20.

April 1859***).

Eichels Legat.

(Doctor Eichels Legat.)

^Univ. Arkiv.)

Algreen-Ussings Rcskr, Saml. under 12. Dec. 1818, Scheels Koll. og Stip. S. 72 —74,

Univ. Aarb. f. 1871—73 S. 119—22, f. 1879-80 S. 913—16, f. 1881—82 S. 180-83.

Ved et den 1. Maj 1813 oprettet og den 11. Aug. 1815 af Kongen

stadfæstet Testament har Dr. med. og Stiftsfysikus i Fyn Johannes

Eichel oprettet et Legat paa 4000 Edl., for hvilket han ved Testamentet

overdrog Executores testamenti at forfatte en Fundats. Den

ene af disse, Etatsraad og Borgmester Bendz, forfattede da under 21.

Nov. 1818 en Fundats, der den 5. Jan. 1819 stadfæstedes af Kongen.

Denne Fundats tillagde Descendenterne af Testators Søster, Anna

Magdalene Eichel, udelukkende Berettigelse til Understøttelse af Le-

gatet, saa at dette først kunde uddeles til andre Studerende, naar

alle disse Descendenter vare uddøde. Da der imidlertid, siden Uni-

*) Underv. Min. Skr. 5. Jan. 1859.

**) Lindes Medd. f 1857—63 S. 535-37.

***) Lindes Medd. f. 1857—63 S. 535—37.

More magazines by this user
Similar magazines