Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

227

Men i Tilfælde at 2^® eller fleere skulle være hende lige nær beslægtede, da

foretrækkes den, som er meest trængende.

5. Ingen som forundes dette Stipendium maae beholde det længere end

i 6 Aar siger Sex Aar, som regnes fra det 18*^^ indtil det 24 Aar er fyldt,

og nyder Stipendiarius samme hvad enten han opholder sig ved Universitetet

i Kjøbenhavn eller noget andet Universitet for at studere, saalænge at han

ikke ved Uflid eller usædelig Opførsel forbryder sin Ret til denne Under-

støttelse, hvilket Consistorium bemyndiges til at bedømme og afgjøre efter

foregaaende Undersøgelse. Men i det Tilfælde, at den, som udnævnes til at

nyde Stipendiet er over 18 Aar, da beholder han ei samme længere end til

han har fyldt det 24^^« Aar, efter hvilken Tiid han bør fratræde samme, uden

Hensyn til om han længe eller kort har været i Besiddelse deraf.

6. Udi den Tiid at der ere Desendentere af Anne Magdalena Ejchel,

og saalænge som disse ei kan nyde Stipendiet, da oplægges Renterne, hvilke

tilligemed Capitalen gjøres Frugtbringende, men saasnart hendes Desendentere

ere uddøde, ophører dette, og Consistorium ved Kjøbenhavns Universitet be-

rettiges til efter bedste Skjønnende at udnævne Dem der skulle nyde dette

Stipendium.

7. Legatets Capital maae ei under noget Paaskud formindskes under

det Beløb, den var kommen til at udgjøre ved den Tiid at Familien uddøde.

Skulle derfor Legatet nogensinde have Udgifter, være sig ordinaire eller

extraordinaire, at bestride, skal disse altid tages af Legatets aarlige E-enter,

forinden Uddeeling til den, som nyder Stipendiet, finder Sted ; For øvrigt skal

der i Henseende til dette Legats Forvaltning og Udnævnelsen til at nyde

Stipendiet, følges de samme Regler, som ved Lovene ere fastsatte i Henseende

til Stipen dia Majora, naar samme ei er stridende imod denne Fundatz.

8. Saalænge at der gives nogen Desendent af fornævnte Anne Magdalena

Ejchel, skal der, til at paasee Familiens Ret til at nyde godt af Legatet,

være en Curator fer samme, som første Gang udvælges af Familien og hvis

Eftermand siden kan udnævnes af Ham selv eller af heele Familien efter

Overeenskomst. Denne Curators Pligt skal det være, hvergang Legatet er

bleven ledigt, hvorom han strax af Consistorium skal meddeeles Underretning,

da efter foregaaende Bekjendtgjørelse i de vedkommende Aviser, at anmelde

for Consistorium, hvem der til den Tiid er nærmest og meest trængende til

at nyde Stipendiet, Om det første Valg af en saadan Curator, saavelsom om

de Forandringer, som derefter foregaaer med Curatellet gives Consistorio de

fornødne Efterretninger. Og paa det at Consistorium til alle Tiider kan i

Henseende til Familien have de fornødne Oplysninger og holde Control med,

at ingen Uberettigede nyder Godt af Stipendiet, vedhæftes denne Fundatz en

nøjagtig og fuldstændig Stamtavle over de nuværende Desendenter af begge

Kjøn af fornævnte Anne Magdalena Ejchel; Og for Eftertiden bliver det en

Pligt for Legatets Curator, ved ethvert Aars Udgang at indberette til Consistorium

de i Familien skeete Forandringer afde og Fødte og dermed lade

følge Attest fra vedkommende Sognepræst.

9. Naar Consistorium efter de om Familien erholdte Oplysninger, har

Grund til at antage, at ingen fleere Desendentere af Anne Magdalena Ejchel,

Sahl : Lausens ere til, skal et Proclama fra Universitetet udstædes paa Legatets

Bekostning, hvorved bemeldte Anne Magdalena Ejchels Desendentere

indkaldes med Aar og Dags Varsel sub poena præcluci (sic!) et perpetui selentii

(sic!), til at melde sig for Consistorium og legitimere Deres Ret til at nyde

bemeldte Stipendium, hvilket Proclama indrykkes trende Gange efter hinanden

udi den danske Stadstidende*) og den altonaiske Merkur, eller de Tidender,

som til den Tid maatte være komne i Stædet for disse; Hvis da efter saadant

Proclama ingen af fornævnte Desendentere melder sig, inden den be-

stemte Frist, maae det ansees som Beviis paa, at ingen fleere ere til.

•) Skal, som det af en Originalen vedlagt Gjenpart fremgaaer, være Statstidende,

29*

More magazines by this user
Similar magazines