Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

233

liden Mangel i den fulde for Rejsen bestemte Tid ikke skal komme Stipendiarius

til Skade, naar der iøvrigt er Grund til at antage, at han har anvendt

sin Tid vel, dog at den manglende Tid aldrig maa overstige en Ottendedel af

hele Rejsetiden *).

(Univ. Arkiv.)

Nr. 3. Underv. Min. Skr. af 24. Aug. 1848 til Konsistorium om den

Revers, som af det Elers'ske Rejsestipendiums Stipendiater skal udstedes **).

Da det ved den for Elers' Kollegium og det Elers'ske Rejsestipendium oprettede Fundats

af 29. Nov. 1691 under Artikel V er bestemt, at den til dette Rejsestipendium Denominerede

skal ved en Revers forpligte sig til at tilbagebetale , hvad han har oppebaaret , hvis

han befindes at misbruge Stipendiet og ikke at anvende det til med god Flid at fortsætte

sine Studeringer paa fremmede Steder, men det — efter hvad Revisor særlig har indberettet

til Ministeriet — ikke af Regnskabsprotokollen kan ses, om nogen saadan har været udstedt,

maa Ministeriet ansee det rigtigst,

at der til tilbørlig Kontrol med Overholdelsen af vedkommende Fundatses

Bestemmelser bliver ved hver Denomination til Legatet indført i Protokollen,

under hvilken Datum Reversen af den Paagj ældende er udstedt.

Elerts Legat.

Engelstofts Annaler f. 1811 I S. 227—35 og f. 1813 S. 293—94.

(Univ. Arkiv )

CJniversitetsbibliothekar , Professor Nicolai Elert indsatte ved

Testament af 14. Maj 1790, der under 11. Marts 1800 blev forsynet

med kgl. Konfirmation, Universitetsbibliotheket som sin Universal-

arving, saaledes at dette, naar forskjellige i Testamentet nævnte Per-

soner, hvilke der var tilstaaet Livrenter, vare døde, skulde anvende

den aarlige Rente, efter Fradrag af 40 Kr. til Universitetsbibliothekaren,

til Indkjøb af Bøger. Professor Elert døde i Aaret 1803. Efterat den

sidste Legatnyder i 1861 var afgaaet ved Døden, blev det da ved Min.

Skr. 15. Juli s. A. bestemt, at af den aarlige Rente af den derved Bi-

bliotheket tilfaldne Legatkapital 2932 Rdl. 74 Sk., efter Fradrag af

Administrationsgebyr til Universitetskvæsturen , skulle efter Testa-

mentets Indhold 93 Rdl. 62 Sk. anvendes til Bogkjøb for Universitets-

bibliotheket uden at komme til Afgang i Universitetets Tilskud til

dette, og 20 Rdl. tillægges Universitetsbibliothekaren som et Vederlag

for det ham ifølge Testamentet paahvilende forøgede Arbejde, navnlig

med Førelsen af en særskilt Protokol over Bogkjøbet for Legatets

Midler. De Bøger, der anskaffes, maa ikke være „store og kostbare

Verker, men fornemmelig det, som kan mangle i den Latinske, Græske

og Østerlandske Philologie, især i det Danske Sprog og Antiqviteter

desuden maae derfor kiøbes complette Bøger istedetfor ucomplette

i andre Fag, paa det at complette Bøger overalt kan haves i Biblio-

theket". Indkjøbet af Bøgerne, som „indføres i en dertil indrettet

) Selmers Aarb.. f. 1838 S. 128—30.

*) Lindes Medd. f. 1849— .56 S. 823—24.

Universitetets Legater. "^^

More magazines by this user
Similar magazines