Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

234

særskilt og af Consistorio autoriseret Protocol med hostegnede Priser",

sker efter Bibliotliekarens Skjøn.

Legatets Kapital udgjorde den 1. Jan. 1880 5805 Kr. 54 0.

B(l(t(i. Nr. 1. Testament af 14. Maj 1790, konf. 11. Marts 1800.

I Haab om Kongelig allernaadigst Confirmation giør jeg med fidd For-

nuft og Overlæg følgende Disposition: Naar jeg ved Døden afgaaer, da skal

Universitetets Bibliothek være min universelle Arving, og altsaa tilhøre alt

mit Efterladenskab efter min Død paa følgende Vilkaar:

1) Consistorium maa strax efter mit Dødsfald (ifald jeg ikke selv skriftligen

eller mundtligen har udnævnt nogen; dog udnævner jeg herved som

Kxsccutorcs testanienfi Professor Nic. Christoph. Kali og den, som han selv

vil vælge til Med-Exsecutor) udnævne tvende af sig, som tage mit Efterladenskab

under deres Behandling og besørge min Begravelse paa det simpleste

uden al Klædning, allene at jeg i samme Forfatning, som jeg er død i, bliver

indsvøbt i et Voxlagen ; og maae til min Begravelse vel anvendes under, men

ikke over 100 Bdl. som hæves af en Liigkasse, hvori jeg er Interessent. —

Uleiligheden med min Begravelse og Auctionen over mit Efterladenskab kan

overlades een af Pedellerne, som derfor af mit' Stervboe tilstaaes en liden

Douceur af 20 Rdlr., skriver tyve Rigsdaler.

2) Disse tvende Exsecutores maae strax besørge mine Meubler, Klæder,

Bøger og andre Effecter bortsolgte, hvilket, tilligemed hvad der kommer ud

af Naadsens Aaret, som jeg har svaret til min Formand, samt af Oplaget af

hvad som er trykt af den Danske Ordbog, som udgives under Bestyrelse af

Videnskabernes Selskab, hvilket Oplag tilhører mig allene, saasom sal. Etatsraad

Strøms Enkefrue er skeet fyldest for hendes Andeel og bør strax sælges

under eet, maae udsættes paa Bente. For disse tvende Exsecutorers havte

Umage og redelige Behandling erlægges een Gang for alle til hver af dem

som en liden Erkiendtlighed 150 Bdlr. skriver eet Hundrede og halvtredsinstyve

Rigsdaler, og siden gaaer alt ind under Universitetets Bestyrelse.

3) Af Benterne af mine efterladte rede Midler (som meest bestaae af

Kongelige Obligationer) skal strax fra min Dødsdag af forlods gives Pigebarnet

Thyre Nicoline, som siden meldes om, Benten af 1000 Bd. , skriver eet

tusinde Bigsdaler eller 40 Bdlr. aarligen, saalænge hun lever; og ligeledes

Pigebarnet Anne Cathrine, hvorom siden meldes, Renten af 1000 Rdlr. eller

40 Rdlr. aarligen, saalænge hun lever. Renten af det øvrige skal deeles i

fem lige Deele, hvoraf Karen Kirstine Broegaard, som er i min Tieneste, skal

nyde personligen een Femtedeel, saalænge hun lever; een Femtedeel skal et

lidet Pigebarn Thyre Nicoline, hvis Opdragelse jeg har paataget mig at bekoste,

og overladt til Karen Kirstine Broegaard, nyde personligen, saalænge hun lever;

og Pigebarnet Anne Cathrine, hvis Opdragelse jeg og har paataget mig, og

overladt til Karen Kirstine Brogaard, som og dertil skal modtage deres Penge,

skal nyde en Femtedeel personligen, saalænge hun lever ; Paa

den anden Side

skal min Halvbroder Magnus Elert nyde een Femtedeel , og min Halvsøster

Thyre Cecilie Elert een Femtedeel af Renterne pensonligen, saalænge hver af

dem lever. (Ved det Ord pemonUgen forstaaer jeg, at hverken Ægteskab

eller andre Forbindelser maa give andre Personer Ret dertil eller Deel deri;

ja at ikke engang en Creditor maa giøre Beslag derpaa, da det er bestemt

som en Hielp til disse Personers nødtørftige Livs-Ophold). Naar derimod

min Halvbroder eller Halvsøster ved Døden afgaaei", da skal den overlevende

beholde den Afdødes Andeel af Renterne; og ligeledes skal det forholde sig

med Karen Kirstine Brogaard og Pigebørnene Thyre Nicoline og Anne

Cathrine ; altsaa faaer den Længstlevende af dem tre Femtedeele af Renterne

tilligemed eller foruden Renterne af 2000 Rdlr., saalænge den lever. Naar

saa den Længstlevende af det eene af disse Partier er død, da skal det andet

Partie hæve dens hele Renter, enten de leve alle, eller allene een af dem;

altsaa kan den Længstlevende af alle disse Personer komme til at nj^de som

1^