Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

285

Længstlevende fem Femtedeele eller det hele af Renterne saalænge den lever.

Saa snart som Renterne indkomme af det, som kommer ud af mit øvrige Efterladenskab,

skal de deeles i samme Forhold, som ovenmeldt er, nemlig at hver

Femtedeel noget forhøies, og de benævnte Personer altsaa faae en større Indkomst;

thi Universitets Bibliotheket faaer aldeles ingen Renter, førend efter

den Længstlevendes Død, saasom de fem Personer træde i hinandens Sted til

den eller de Afdødes Andeel paa ovenmeldte Maade, hvis Rente hæves da

først af Bibliotheket, naar de alle fem ere døde. Desuden skal Karen Kirstine

Brogaard om hun er hos mig, naar jeg døer, forlods have mine Senge med

Omhæng, alle Sengeklæder, Lagner og Pudevaar. Er hun død eller borte fra

mig, da sælges det alt og gaaer ind under Massen. Hvad rede Penge der

findes efter mig i Bancosedler og Mynt, skal strax gives til Karen Kirstine

Brogaard og Pigebørnene Thyre Nicoline og Anne Cathrine, som skal være

under hendes Varetægt, eller til den eller de levende af dem; og skulde jeg

døe i Slutningen af Terminen, saasom henimod Maj eller November Maaneder,

da skal dem gives tillige forlods alle mine Lidkomster, som falde til næstkommende

Termin, saavel Løn som Renter; i andet Fald gives dem deraf

aliene 100 Rdh*.

4) Naar Universitets-Bibliotheket ved dens Længstlevende Persons Død

beg3^nder at hæve Renterne , da skal først kiøbes de Bøger , hvis Tab for

Bibliotheket paa nogen Maade kan regnes mig til Last, hvilket jeg dog ingen-

dernæst skal derfor ei kiøbes store og kost-

lunde har Grund til at formode ;

bare Verker, men fornemmelig det, som kan mangle i den Latinske, Græske

og Østerlandske Philologie, især i det Danske Sprog og Antiqviteter ; desuden

maae derfor kiøbes complette Bøger istedetfor ucomplette i andre Fag, paa

det at complette Bøger overalt kan haves i Bibliotheket. Slige Bøgers Lidkiøb

overlades ganske til BibUofliecarli egen Skiønsomhed og Godtbefindende,

saaledes at han uden nogen Forespørgsel til Oonsistorium kan kiøbe dem,

naar og hvor han lyster; enten ved at forskrive dem, eller ved Auctioner;

eller og underhaanden , og anvise dem til Udbetaling hos Qvæstor, allene at

han foreviser vedbørlig Regning eller Qvittering fra Vedkommende med Paategning

af Famulo Bibliofhecæ, at Bøgerne ere rigtigen opleverede paa Biblio-

theket. Disse Bøger skal indføres i en dertil indrettet særskilt og af Consistorio

autoriseret Protocol med hostegnede Priser; og skal Famulus BibUofJiecæ ved

hvert Aars Begyndelse indlevere en ligelydende Fortegnelse til Oonsistorium,

som der skal forvares. Naar alle disse Personer, hvortil Renterne ere bestemte,

bortdøe, og Universitets Bibliotheket altsaa hæver alle Renterne, da gives

Bibllotliecario for hans Umage og redelige Behandling aarligen 20 Rdl.,

skriver tyve Rigsdaler, saalænge Bibliothecariatet bliver, som det nu er, et

særskildt Embede ;

men

i andet Fald gives de 20 Rdlr. til Famulus Bibllothecæ.

5) Dog forbeholder jeg mig, saalænge jeg lever, fuldkommen Raadighed

og Ret enten at tilintetgiøre eller og forandre denne min Disposition, hvorved

aldeles ophæves al anden af mig forhen giort Anordning angaaende min

sidste Vniie, og gielder denne min Disposition allene, ifald jeg bortdøer, uden

at kalde den tilbage. Det til Bekræftelse haver jeg dette mit Testament i

Notar li Piiblici og Vidners Overværelse egenhændigen underskrevet og forseglet.

Kiøbenhavn den 14^« Maj 1790.

Nic. Elert.

(L. S.)

P. S. Prof. Nic. Christ. Kali udnævnes herved af mig at være allene

min ExHCcutor Testammti og have allene den Erkiendtlighed , som er tillagt

begge Exseciitores for deres Umage.

Kiøbenhavn den 3^^^ Decbr. 1800.

Nic. Elert.

Jeg ønsker, at Hr. Jørgen Kierumgaard, Fuldmægtig hos Hr. Advocat

Palle, maa som en ordentlig, paalidelig og suffisant Mand antages til Curatoy

30=^-

More magazines by this user
Similar magazines