Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

287

Universitet", til Oprettelse af et Legat under Navn af „Stipendium

pro comparandis libris". Ifølge Fundats af 31. Marts 1810, konf. den

1. Juni s. A., er Legatet bestemt for en „trængende og værdig Student,

som, efter at have overstaaet de præliminaire Examina, nu ved Uni-

versitetet begynder sine Embedsstudier", saaledes at Understøttelsen

anvendes „til Indkiøb af Bøger, som for disse hans Studier især kunde

anses nyttige". Ingen har Adgang til Stipendiet, „med mindre han

er dimitteret fra en offentlig Skole, har der ved sin Dimission været

Stipendiat eller Gratist, har ved Examen artium i de fleste E-ubriker

erholdt i det mindste Characteren Meget godt, og i sidst forløbne aca-

demiske Aar ved Examen philosophicum og philologicum erhvervet

sig den første Character". Legatet uddeles en Gang om Aaret, nemlig

i Decbr. Maaned, af Konsistorium, som ogsaa vælger Legatets Eforus,

jfr. kgh Eesol. 22. Okt. 1852.

Om Fremgangsmaaden ved Indkjøb af Bøgerne ere nærmere

Hegler givne i Fundatsens § 5. Dersom i noget Aar ingen kvalifi-

ceret Ansøger melder sig, lægges Renterne for dette Aar til Kapitalen.

Forsaavidt Nogen ønsker at forøge Kapitalen, anvendes den derved

formerede E-ente paa samme Maade som Hovedkapitalens Rente, saa-

længe Beløbet ej overstiger 80 Kr. Bliver dette Tilfældet, gjør Kon-

sistorium for Ministeriet „Forslag til en anden for de Studerende ved

Universitetet nyttig og analog Anvendelse af det Overskydende".

Legatkapitalen udgjorde den 1. Jan. 1889 ....... 457 Kr. 68 0.

Dette Legat er i Aaret 1813 blevet forøget af Adjunkt ved Odense

Kathedralskole A. F. Miller tz med 200 Rdl. N. V. samt et konsigna-

belt Bankfonds Bevis paa 20 Rdl. Sp. Ifølge det af ham udfærdigede

Gavebrev af 31. Dec. 1814 (konf 23. Marts 1816), saaledes som dette

nærmere er bestemt ved hans Erklæring til Konsistorium af 23. Sept.

1815 (Bilag 4.), skulle Renterne tjene til at forøge den Understøttelse,

som gives ved Engelstofts Legat. Denne Gaves Kapital udgjorde den

1. Jan. 1889 293 Kr. 33 0.

Af begge Legaters samlede Kapital uddeles aarlig en Under-

støttelse paa 29 Kr. 10 0.

Nr. 1. Fundats af 31. Marts 1810, konf. 1. Juni s. A., for Stipendium Bilag.

pro comparandis libris.

§ 1. Den Capital Sex Hundrede Rigsdaler, som udgiør Beløbet af, hvad

der er indkommet ved Salget af min Tale: „Om den academiske Borgerrets

Betydning, Hæder og Pligter, med særdeles Hensyn paa Kjøbenhavns Universitet",

og i Anledning af Indtægtens anmeldte Bestemmelse, funderes ved

Universitetet som et særskilt Legat, under Navn af Stipendium pro compa-

randis Libris.

Bemeldte Capital modtages i Universitetets Qvæstur, og udsættes blandt

Universitetets øvrige Midler.

More magazines by this user
Similar magazines