Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

238

§ 2. Den aarlige Rente, regnet fra 11*'" Junii til 1 P*- Junii bestemmes

til Understøttelse for en trængende og værdig Student, som, efter at have

overstaaet de præliminaire Examina , nu ved Universitetet begynder sine

Embedsstudier , saaledes at bemeldte Rente anvendes til Indkiøb af Bøger,

som for disse hans Studier især kunde ansees nyttige.

§ 3. Adgang til dette Stipendium har ingen, med mindre han er dimitteret

fra en offentlig Skole, har der ved sin Dimission været Stipendiat eller

Gratist, har ved Examen Artium i de fleste Rubriker erholdt i det mindste

Characteren Meget godt, og i sidst forløbne academiske Aar ved Examen philosophicum

og philologicum erhvervet sig den første Character.

§ 4. Det uddeeles eengang om Aaret, nemlig i December Maaned, af

det philosophiske Facultet efter Stemmefleerhed af de Facultetsmedl emmer,

som tage Deel i Examen, og i Hensyn til de foranførte Reqvisiter. Hvert

Efteraar, saasnart Examen philosophicum og philologicum er tilendebragt,

bekiendtgiøres offentligen, at Vedkommende have at melde sig inden November

Maaneds Udgang hos Facultetets Decanus , som modtager Ansøgningerne , og

foranlediger det videre Fornødne.

§ 5. Den, som Stipendiet tilkiendes, henvender sig til en eller anden

academisk Lærer af det Facultet, under hvilket hans Embedsstudium hører,

og udbeder sig hans Raad i Henseende til Valget af de Bøger, til hvis Indkiøb

Beløbet rigtigst kunde anvendes.

Ved at forevise en af denne academiske Lærer paategnet Liste paa de

valgte Bøger, modtager han derpaa Stipendiets Beløb hos bemeldte Decanus,

til hvilken han derefter, naar Bøgerne ere kiøbte, afgiver Fortegnelsen derpaa,

forsynet med vedkommende Sælgers Qvittering, som vedlægges det aarlige

Regnskab.

§ 6. Skulde der gives et Aar, da intet qvalificeret Sabject meldte sig

til at nyde dette Stipendium, lægges Renten for dette Aar til Capitalen.

§ 7. For Legatet holdes en Protocoll, som forbliver i Decani Facultatis

philosophicæ Værge. I Protocollen indføres af Decanus , hvad den aarlige

Uddeeling af dette Stipendium i Følge denne Fundatses Bestemmelser, vedkommer,

hvorefter Protocollen selv fremlægges i Consistorium , ligesom for

andre Legater plejer at skee. En Extract deraf indføres i Consistorii næste

Indberetning til Directionen om de i dets Møde forhandlede Sager.

§ 8. Capitalen Sex Hundrede Rigsdaler udsættes i 11*'' Junii Termin

1810, og den første Tildeelelse af Renten skeer i Efteraaret 1811. Den aar-

lige Rente, beregnet fra 11. Junii til 11, Junii, hæver Decanus Facultatis

philosophicæ mod Qvittering i Qvæsturen , naar Stipendiaten er udnævnt.

I Tilfælde at et Aar, formedelst Mangel paa qvalificerede Subjecter,

ingen Udnævnelse skeer, melder Decanus saadant til Qvæsturen, som da efter

Nr. 7 oplægger Renten til Capitalen.

§ 9. For saavidt Nogen ved Indtægt af academiske Lejlighedsskrivter

eller paa anden Maade vil forøge Capitalen, anvendes den derved formerede

Rente paa samme Maade, som ovenfor er bestemt, saalænge den aarlige Rente

ei overstiger 40^'^

Naar dette maatte blive Tilfældet, forelægger det philosophiske Facultet

for Universitetets Overbestyrelse sit Forslag til en anden for de Studerende

ved Universitetet nyttig og analog Anvendelse af det Overskydende.

§ 10. Stifteren af dette Legat forvisser sig om, at ethvert Aars Decanus

vil giøre sig en Fornøjelse af, uden særskilt Honorarium at paatage sig den

med dets Bestyrelse forbundne Ulejlighed.

Kiøbenhavn den 31. Marts 1810.

Laur. Engelstoft.

(L. S.)

(Kvæsturens Arkiv.)

More magazines by this user
Similar magazines