Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

240

Diroctionon har i det ved Consistorii Lehaf^elige Skrivelse af 26. f. M.

hertil iiidsoiKlte Gavebrev, hvorved Adjunct ved Cathedralskolen i Odense

A. F. Miilerlz agt(U' at foiøge det i Aaret 1810 stiftede SfipcudiatH pro coiu-

2:>(ir(mdis lihris med Fornøjelse modtaget dette Beviis paa en agtværdig Erkiendtlighed

for i sin Tid oppehaarne Velgierninger fra Universitetet, men ved

at sammenholde de enkelte Punkter i Gavebrevet med de Bestemmelser, som

indeholdes i den allernaadigst approberede, fra Directionen Consistorium under

15^^^ Junii 1810 tilstillede Fundats for Stipendium jno conijjuiycndis lihris, er

Man bleven opmærksom paa, at denne stedse vilde i adskillige og væsentlige

Punkter blive forandret, naar det af Adjunct JlfiUrrf.'j indsendte Gavebrev forelagdes

til allerhøieste Stadfæstelse efter sit nuhavende Indhold. — Sa åledes

skulde efter § 2 i sidstmeldte Gavebrev det aarlige Rentebeløb saavel af Sfipendium

pro comparandis lihris, som af Adjunct MiiJtftz's Gave deles i 2 lige

Dele, istedetfor at Renterne af Stipendium p)ro compdrandis lihris skulde ifølge

Fundatsen for samme tilfalde een alene, ligesom § 3 i det ommeldte Gavebrev

giver Studerende, der ere demitterede fra Odense og Nyborg lærde Skole

en fortrinlig Adgang til den ene Halvdeel af Stipendiet, hvilken Halvdeel ifølge

det Foranførte ogsaa vilde komme til at indbefatte en Deel af Renterne af

Stipendium p)ro comparandis lihris, hvis Fundats ikke har fastsat nogen Fortrinsret

for nogen, fra hvilliensomhelst offentlig Skole dimitteret Studerende. Desuden

findes ogsaa mellem fornævnte Gavebrev og Fundatsen nogen Uovereensstemmelse

i Henseende til den Character, som til examen artium udfordi^es for,

at nogen kan være qvalificeret til at erholde Adgang til Stipendiet, Hertil

kommer, at det ved § 9 i den allernaadigst approberede Fundats for Stipendium

pro comparandis lihris allerede er bestemt, hvorledes der skal forholdes,

naar Nogen med senere Gaver maatte ønske at forøge Stipendiets Beløb.

Da Directionen ikke skiønner rettere, end at en Deling af Stipendiet pro

comparandis lihris endog med Tillæg af Renten af Adjunct Midcrtz Gave, ikke

vilde være nogen klækkelig Hielp til Bøgers Indkiøb for tvende, skulde Man,

saavel paa Grund deraf, som ogsaa med Hensjna til, at lignende Forøgelser af

Stipendium pro comparandis lihris vilde, naar enhver Gave tillagdes særegne

og mueligen forandrende Bestemmelser, giøre det fordent, at hver Gang

allerunderdanigst andrages en Forandring i den forhen allernaadigst approberede

Fundats, tienstligst henstille til Consistorii behagelige Overveielse, om Samme

ikke maatte finde det passende, at der, saafremt Adjunct Midertz ved sin Gave

ønsker at førøge det i Aaret 1810 oprettede Stipendium pro comparandis lihris^

da med sammes Anvendelse aldeles at forholdes efter § 9 i den for sidstnævnte

allernaadigst approberede Fundats.

I Tilfælde af, at Consistorium heri maatte være eenigt, anmoder Man

tienstligst samme behageligen at vilde herover indhente nærmere Erklæring fra

Adjunct Miilertz^ hvis Gavebrev indsluttet følger tilbage.

(Konsistoriums Kopibog 1813—15. Nr. 1397 pag. 830-38.)

Nr. 4. Adjunct Jfrt7e>-^^'5 Skrivelse til Konsistorium af 23. Sept. 1815

ang. hans Gave til Forøgelse af Stipeudium pro comparandis lihris.

De af mig som Gave til Kiøbenlia\Tis Universitet i 11. JDec: Termin 1813

til Universitetets Casserer, og Bogholder-Contoir indbetalte 200 Rbdl. N. V.

saavelsom det i 11. Dec: Termin 1814 indsendte consignahle Bankfondsbeviis

paa 20 Rd. Species, tilligemed de paa begge Summer paaløbende Renter,

skienkes herved af Undertegnede som Gave til Kiøbenhavns Universitet, ved

hvilken Læreanstalt jeg har nydt min vigtigste literaire Dannelse, og skal

tjene til at forøge det ved Fundats af 31. Marts 1810 oprettede Legatum pro

comparandis lihris. Det er mit Ønske , at Capitalen skal udsættes og giøres

frugtbringende ligesom Universitetets øvrige Legat-Capitaler; og de aarligen

indkommende Renter anvendes da i Overeensstemmelse med den 9de § i

ovenmeldte Fundats , for at tiene til at forøge den Understøttelse , en værdig

Student ved hiint Stipendium kan faae til fornødne Bøgers Indkiøb. Jeg

tvivler heller ikke paa, at der med denne Forøgelse af Legatet og det Heles

More magazines by this user
Similar magazines