Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

242

Nr. 2. Kons. Skr. af 2. Sopt. 1874 til Efonis for Valkondorfs Kollegium,

hvorved bifaldes, at Eskildsens Legat til Valkeiidorfs Kollctgiuui bevares

særskilt blandt Kollegiets øvrige Legater, og at Renten indtil videre anvendes

som Tilskud til Afhrildelsen af Udgifterne ved Vedligeholdelsen af

Kolhigiets Have. ^")

Estrups Legat til Valkendorfs Kollegium.

(Det Estrupske Legat ved Valkendorfs Kollegium )

(Univ. Arkiv.)

Scheels Koll. og Stip. S. 49, Sehners Aarb. f. 1840 S. 33—3G, f. 1841 S. 54, f. 18d3 S. Gf),

f. 184G S. 54—58 og f. 1847 S. 80-81.

Forhenværende Direktør for Sorø Akademi, Etatsraad, Dr. phil.

H. F. J. Estrup til Kongsdal skjænkede i Aaret 183G til Valkendorfs

Kollegium en Kapital af 1000 Rdl., idet han overlod til Konsistorium

at anvende samme til Kollegiets Tarv, paa den Maade, som det maatte

finde mest hensigtsmæssig. Efter Konsistoriums Forslag blev det da

ved kgl. Resol. 17. Jan. 1840''-*) bl. a. bifaldet, at det Kollegiet til-

hørende gamle og ubrugbare Bibliothek maatte afhændes ved Auktion,

at det Baghus i Kollegiets Gaard, hvori denne Bogsamling havde

været opbevaret, maatte forandres saaledes, at det indrettedes til

Boliger for 4 Studerende, og at dertil maatte anvendes ovennævnte af

Etatsraad Estrup skjænkede Kapital af 1000 Rdl., i Forbindelse med

de af denne senere tilbudne 100 Rdl. Denne Plan kom imidlertid

ikke til Udførelse ***), og det blev derefter ved kgi. Resol. 3. Aug. 1846

bifaldet, at der af bemeldte Kapital paa 1000 Rdl. skulde oprettes et

Legat for Alumner paa Kollegiet. Ifølge den af Konsistorium under

26. Maj 1847 oprettede Fundats, som den 18. Juni s. A. forsynedes

med kgl. Stadfæstelse, benævnes Legatet det „Estrupske Legat ved

Valkendorfs Kollegium". Kollegiets Eforus er tillige Eforus for Legatet.

Af den aarlige Rente udredes et Stipendium paa 60 Kr. til enAlumnus

paa Kollegiet, som har opnaaet idetmindste Første Karakter til „Examen

philologico-philosophicum", eller som har „de Qvalificationer, som i Frem-

tiden ville blive at agte lige med denne". Konsistorium udnævner den,

„som meest anbefaler sig ved Flid, Sædelighed og Evner". Stipendiet

tildeles den Paagjældende paa 3 Aar, men kan fornyes for ham paa

indtil 2 Aar. Det kan kun oppebæres af den, som endnu er Alumnus

paa Kollegiet ved Rentens Forfaldstider (Juni og Dec). Det Over-

skydende af Renten — hvortil endvidere komme de Portioner, som ikke

maatte kunne udbetales i Tilfælde, hvor Stipendiaten af en eller anden

Grund afgaaer fra Kollegiet saa kort før Forfaldstiden, at ingen ny

Stipendiat forinden kan udnævnes — oplægges og forrentes, indtil den

*) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 142-43.

**) Herom henvises til Selmers Aarb. f. 1840 S. 33— oG.

***) Se heroin nærmere i Sehners Aarb. f, 1846 S. 54—58.