Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

244

L(!f^atet og aflfT'gpjer "R('(i;nskal)et for det paa Hamme Maade Rr)m for de øvrige

mod (\)lle»^ict iorbuiuliu; Lc'gatcr.

§ 2. Af Kapitalens Rente udredes eet Stipendium til Beløb :iO''"' aarlig,

som udeelt tillægges een Studerende, som er Almnnus paa Collegiet, og udbetales

tvende Gange om Aaret, naar llcnten forfalder; hvorimod den overskydende

Kente indbetales i Qvæsturen til Oplæg og Forrentning i Forbindelse

med Legatets Capital.

g 3. Det Estrupske Stipendium kan kun søges af Alumner i)aa Collegiet,

som have opnaaet i det Mindste Laudabilis til Examen philologico-philosophicum,

eller have de Qvalilicationer , som i Fremtiden ville blive at agte

lige med denne. Blandt Ansøgerne udnævner Consistorium Den , som meest

anbefaler sig ved Flid, Sædelighed og Evner.

§ 4. Stipendiaten udnævnes paa tre Aar, men Stipendiet kan ved gj entagne

Udnævnelser tillægges ham enten paa et Aar ad Gangen eller paa to

Aar, saaledes at han i i\\t nyder det i fem Aar. Dog kan det i alle Tilfælde

kun oppebæres af Den ,

falder.

§ 5. Dersom en Stipendiat enten maatte af Consistorium befindes uværdig

som

endnu er Alumnus paa Collegiet , naar Renten

til at nyde den ham tilkommende Portion, eller uforventet afgaaer fra Collegiet

saa kort før Forfaldstiden , at ingen ny Stipendiat forinden kan udnævnes,

bliver Stipendiet for en saadan Termin at oplægge til Fremvæxt ligesom det

aarlige Rente-Overskud (§ 2.).

§ G. Naar den oprindelige Capital ved de i § 2 og 5 ommeldte Oplæg

er fordobblet, oprettes en ny Stipendieportion, der bliver i alle Maader at behandle

i Lighed med den oprindelige, ligesom den overskydende Rente fremdeles

skal oplægges paa samme Maade som ovenmeldt.

§ V. Hvergang paa denne Maade Frem.væxten atter naaer Legat- Capitalens

Beløb, skal det staae den fremtidige Bestyrelse frit for enten at oprette nye

Stipendiepladser eller med den forøgede Rente at forhøie Stipendiets Beløb

for Stipendiaterne.

§ 8. Skulde Legatets Rente-Lidtægt i Fremtiden ved tilfældige Omstændigheder,

saasom Rentefodens Nedsættelse, blive formindsket, skal dog

Stipendiet udbetales med det ovenfor bestemte Beløb , saafremt den overskydende

Rente til den Tid kan afgive i det Mindste et saa stort aarligt Oplæg

som det, hvormed der nu begyndes. Men er dette ikke Tilfældet, bliver Stipendiet

saavidt fordent at nedsætte og at udbetale med dette mindre Beløb,

indtil Legatets Rente-Lidtægt er forøget saaledes, at den fulde Stipendieportion,

foruden Oplæget, deraf kan afholdes. Derefter continueres med Oplægene,

indtil der kan dannes en ny Stipendieportion paa 30'"^"^ og desuden udredes

det i § 6 bestemte Oplæg og saa fremdeles.

Fabricius' Legat.

(Kvæsturcns Arkiv.)

(Frederik Fabricius' Legat for Alumner paa Regentsen eller Collegium regium.)

Univ. Aarb. f. 1873—75 S. 138—39.

For at knytte Erindringen om Frederik Fabricius' Navn til

Regensen, hvilken han havde viet sin Virksomhed som dennes Vice-

inspektor i 42 Aar, skjænkede en af Fabricius' Venner Universitetet

en Kapital af 2500 Rdl. til dermed at grundlægge et Legat under

Navn af „Frederik Fabricius' Legat for Alumner paa Regentsen eller

collegium regium". ifølge den af Konsistorium udfærdigede Fundats

More magazines by this user
Similar magazines