Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

245

af 15. Sept. 1873, konf. den 19. s. M. ,

lige store Portioner å 9G Kr. 87 0.

deles den aarlige Hente i 2

, der bortgives af Konsistorium

efter Indstilling af Regensprovsten, der er Legatets Eforus. Bortgivelsen

sker til Alumner paa E-egensen for 1 Aar ad Gangen; men

Konsistorium kan paany bortgive Legatet til den samme Alumnus;

dog kan Ingen nyde Legatet længere end 3 Aar.

Legatkapitalen udgjorde den 1. Jan 1889 5000 Kr.

Fundats af 15. Septbr. 1873, konf. den 19. s. M., for Frederik Fabri- Bll(((h

cius' Legat for Alumner paa Regentsen eller coUegium regimn.

Vi Hektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt:

En af Frederik Fabricius' Venner har ønsket for en længere Fremtid at

knytte Erindringen om denne hæderlige Oldings Navn til den Stiftelse, han

har viet sin Virksomhed i den lange Tid af 42 Aar, og i dette Øjemed

skjænket Universitetet en Kapital af 2 500 Rdl. R. M. i kongelige fire Procent

Pente bærende Obligationer, nemlig Litr. K. Nr. 5826 paa 1 000 Pdlr., Litr.

K. Nr. 6005 paa 1 000 Pdlr. og Litr. L. Nr. 131 paa 500 Pdlr., alle med

tilhørende Pentekonpons fra 11. Decbr. 1873, til dermed at grundlægge et

Legat under Navn „Frederik Fabricius' Legat for Alumner paa Pegentsen

eller coUegium regium", I Overensstemmelse med Giverens Ønsker og de af

ham angivne nærmere Vilkaar har Konsistorium forfattet følgende Fundats

1. Legatet bestyres som en for sig bestaaende, selvstændig Formue,

men foriøvrigt paa samme Maade som Kjøbenhavns Universitets øvrige Legatmidler.

Pegentsprovsten er Legatets Eforus.

2. Understøttelse af Legatet kan søges af Alumner paa Pegentsen eller

coUegium regium, som paa Grund af Trang, Begavelse og Flid ere værdige

til Understøttelse.

3. Den aarlige Pente deles i to lige store Portioner, der bortgives af

Konsistorium efter Indstilling af Pegentsprovsten, eller, saa længe Justitsraad

Fabricius lever, af denne, dersom han er villig til at paatage sig det. Bortgivelsen

sker paa et Aar ad Gangen, men Konsistorium kan paa ny bortgive

Legatet til den samme Alumnus ;

dog kan ingen nyde Legatet længere end

3 Aar. Understøttelsen udbetales halvaarsvis, første Gang fra 11. Decbr. 1873,

Ane Finckes Legat.

(Bartholin-Finckes Legat.)

Hofmans Fund I S. 168.

(Kvæsturens Arkiv\

Ved Fundats af 11. Juni 1679 skjænkede Arvingerne efter Pro-

fessor Casper Bartholins Enke, Ane Fincke, i Henhold til dennes

i levende Live udtalte Ønske , Kjøbenhavns Universitet en Kapital af

1300 Pdl. Sp., hvis Renter ifølge Fundatsen anvendes paa følgende

Maade: Penten af 500 Rdl. Sp. tildeles „en af Professorernis Encker

som er fattig eller Vedtørft'tig, og derhoss i sitt Liif og Lefned ski-

ckelig som en rett Encke". Slægten har under lige Vilkaar Fortrins-

ret. Renten af 300 Rdl. Sp. uddeles til „fattige Hussarme" og Renten

af 500 Rdl. Sp. gives et „Piige-Barn, som enten af Arfuingerne eller

Slect og Venner, som det kunde bafue best forden till deris op-

tuctelse , og af de vedkommende kunde eragtis dennem bør at nyde

More magazines by this user
Similar magazines