Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

246

eller og om irlgen af dennem kunde findis, da andre fremmede til

samme Brug at forundis".

Den sidste Kapital findes ikke mere, i alt Fald ikke ved Uni-

versitetet ; de 2 første vare allerede paa den Tid, da Erasmus Bartholin

den 5. Dec. 1696 oprettede sit Testament, nedsunken til 500 Sletdaler

eller 333 Rdl. 2 Mk., jfr. Selmers Aarb. f 1838 8. 117. De udgjorde

den 1. Jan. 1889 666 Kr. 66 0.

Ifølge Decision af 7. Aug. 1838 tillægges af den samlede Rente-

indtægt ^/s en Professorenke og ^^s Husarme. Uddelingen foregaaer

ved Eforus paa Konsistoriums Vegne.

Dette Legat er forenet med Erasmus Bartholins Legat (Bartholin-

Finckes Ijegat). De forenede Legaters samlede Kapital udgjorde den

1. Jan. 1889 6448 Kr. 37 0,

Biltuj. Nr. 1. Fundats af 11. Juni 1679.

• Hafde

Kiendis V/j Underslcreffne att cff'tersom Voris Salige 3Iodcr Ane Flnclcc

Sal: ]). Caspers Bartholins haffuer udi sitt Leffuende Liff, Gud till ære og de

Nødtørfftige till Hielp og Husualelse giffued till de Fattige Husz-Arme og

Vedtørfftige Enker It Tusinde Rixdaler in specie, huor af Hun Selff allereede

erlagt till Superiniendenicn her udj Stiffted Sahl: D; lians Scane Toe

Hundrede Rix-Dalr. in specie till fattige Preste Encker; og den Sal: Mafronis

siidste Villie og Begieriiig Lafuer der foruden Vaared, at Edle og Høylærdt

Mands Mag: Bartoli Bartholini Hendis Sønnedaatter Sille Marie Bartholin aar-

ligen maatte nyde til sin optuctelsse Penten af Femb-Hundrede Pixdal: specie.

Da paa det denne Voris Sahl: Moders G-udelige og Christelige Meening og

Villie kimde dessbedre effterkommis og Uryggeligen blifue holdett, hafue Vj

for Os og Voris Arfuinger opretted denne Fundatz huor effter , med

ofPuen-

bem**^ Penge som ere udj een Summa Tretten Hundrede Rixdaler in spiecie,

foruden de 200 Pixdaler till fattige Preste Encker udgifne, som allereede ere

lefuerede, altiid skal forholdis.

1. Till denne Capital paa 1300 Pixdaler specie ere udlagde tuende

ohligationer den eene Sal: Cantz: Offue Bielckis Dat: 11 Junij 1668 med for-

lofuere Hr. Henrick BielcJce, og Hr. Jørgen BielcJce paa Siuf Hundrede Pixdal:

Specie^ den anden F^' Ane Jhindorfs SI. Pønne Billes dat 7 April 1663, paa

Capital Siuf Hundrede og Femten Pixdaler sjjccic med Jordegotz till underpant

i Sieland; Huoraf tilkommer disse Legata Sex Hundrede Pixdl: Spcc:

huilche ohligationer udj disse Vanskelige tiider icke kunde opsigis, eller er-

leggis og forandris; Og skall samme Capital paa 1300 Pixdh: SjJec: altiid

staa og udsettis paa Rente hos Visse og Vederhefftige Folck, eller med god

forsichring eller forlofuere ; paa det at Penten aarligen kand erleggis og betalis

til de Vedkommende. 2. Disse penge eller ohligationer skall staa

under enten Consi.^torij Direction, om de Ville sig paatage denne Umage, eller

under een af Liifsarfuingernis , eller en anden god og Vederhefftig Mands,

som efPter deri s død sig ville det paatage, huilchen som samptlige og fleeste

nestlevende Arfuinger vilde dertill udvelge, og Penten deraf uddele til de

Vedkommende. 3. Penten af de Femb Hmidrede Pixdlr: skall betalis

naar de indkommer till huer 11 Junij til en af Frofcssorernis Encker som er

fattig eller Vedtørfftig, og derhoss i sitt Liif og Lefned skickelig som en rett

Encke. Dog dersom nogen af Voris Sal: Moders og Voris Egen Slect og

Venner kunde blifue forarmede enten de ere udaf Professorernis Encker, eller

nogen anden uden for J Universitetet, Encker eller icke, da maa de frem for andre

nyde disse Tredive Pixdlr: Pente aarligen saa lenge de ere Vedtørfftige, og

skicher.sig Vell. 4. Renten af de Tre-Hundrede Pixdh. schall den som

More magazines by this user
Similar magazines