Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

248

Philosopliiæ aiit Medicinæ studiosos" ved Kjøbenhavns Universitet med

20 Rdl. til hver, — 20 U(\\. vare bestemte til Fremvæxt, og 12 Rdl. skulde

20 Kdl. „undis Facultatis Medicæ Professoribus oc Medico Doctori seniori

in Facultate Philosophica mett Decano Facultatis artium". Fremdeles

indeholdt Gavebrevet den Bestemmelse, at efterhaanden som Frem-

væxten voxede op til 100 E-dl., skulde Renten heraf tildeles „en to

eller tre Philosophiæ aut Medicinæ studiosis", senere tillige de for-

nævnte Professorer. Da Giveren døde d. 24. April 1656, var Legatet

endnu ikke traadt i Virksomhed. Arvingerne gjorde da den Foran-

dring i Bestemmelserne, at Fremvæxten skulde falde bort, hvorhos

de forøgede Kapitalen til 3000 Rdl. Sp. Under 11. Marts 1681 for-

fattede Testators Børnebørn en Fundats, efter hvilken i Forbindelse

med Kons. Skr. 13. April 1844 følgende Regler gjælde for Legatet.

306 Kr. 76 0.*) anvendes aarlig „till een dycktig persons uden

Lands-Rey se, som studerer Medicinam oc Philosophiam^*. Stipendiet

nydes i 5 Aar „om hånd saa lenge udi Fremmede Lande forblifuer".

Stifterens Slægtninge have Fortrinsret. Udnævnelsesretten tilkommer

ligeledes Stifterens Slægt; findes ingen af denne, gaaer Retten over

paa det lægevidenskabelige Fakultet. For Tiden udnævnes Stipen-

diaterne af bemelte Fakultet. - Til 6 „Hæderlige oc Lærde personer

eller studiosis her paa Academiet" uddeles aarlig 14 Kr. til hver,

hvilken Understøttelse de nyde i 5 Aar. Ogsaa for disse Understøt-

telsers Vedkommende udøves Udnævnelsesretten af Stifterens Slægt;

dog saaledes, at det lægevidenskabelige Fakultets Approbation herpaa

udkræves; forsaavidt der intet Forslag fremkommer fra denne, sker

Udnævnelsen af Fakultetets Dekanus. De i Gavebrevet nævnte 4

Professorer erholde hver aarlig 8 Kr., nemlig „de tvende Facultatis

Medicæ Doctoribus, Medico Doctori Seniori in Facultate Philosophica

oc Decano Facultatis artium"**), og 4 Kr. „blifuer til dends disposi-

tion oc smaa udgifter som hafuer Cistam medicam udi giemme".

Legatets Kapital udgjorde d. 1. Jan. 1889 11012. Kr. 89 0.

Bilafj. Fundats af 6. Jan. 1619 for Thomas Finrl's Legat.

Thomas FincJi lied. Dorfor oc Professor udi Kiøbenhaffn kendis for alle

udi dette mitt obne Breff, att ieg Gud alsommægtigste till ehre oc tacknemmeh'gheds

beviisning, saa oc gode ingcnia saa vell som sfadia Medica oc

TJiilosophiea att befordre, mett frie vilHe oc huu aif gode afj'ection oc betenckelse

haifuer fanderet oc giifuet, perpetaerer oc fandcrer^ oc giffuer her mett

fra mig oc mine arffuinge till Academiæ llafnlensis FacuUatem Medicam itt

Cap}t

More magazines by this user
Similar magazines