Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

252

demiet" og af Renten af de 300 Rdl. skulle 16 Rdl. Sp. (Rentefoden forudsættes

at være G ])(k.) undes „Facultatis Medieai Professoribus og Medico

Doctori seniori in Facultate Philosophica med Decano Facultatis artium", og

de 2 Rdl. „blive til Dens Disposition og smaae Udgifter, som har cistam

medicam i Gjemme", Kapitalen er uden Tvivl, ligesom andre ældre Univer-

sitetslegater, omsat til Kroner og derefter til Kourant, nemlig til 3240 Rdl. i

Kroner eller 3442 Rdl. 48 Sk. Kourant. Den udgjør nu i Følge den af

Kongen under 20. April 1837 approberede Fortegnelse 5500 Rdl. 43 8k.

Forøgelsen er sket ved Oplæ.g. Anledningen til disse Oplæg kan vel ikke nu

tilstrækkelig oplyses, da den ældre Legatprotokol er brændt under Bombardementet

i Aaret 1807; men de maa dog uden Tvivl, idetmindste for den

største Del, anses bevirkede derved, at Rejsestipendiet til forskjellige Tider

ikke har været bortgivet (se Baden 1. c. S. 78) eller er blevet udbetalt med

et for lidet Beløb. Den nuværende Legatprotokol gaaer tilbage til 1807. Fra

den Tid ere Indbetalinger skete til Kvæsturen hvert Aar til 1815, fremdeles

i Aarene 1816—20, i 1825, 1828, 1830—34 og 1836. Intet Rejsestipendium

har været udbetalt i Aarene fra Juni 1810 til samme Tid 1815. I de foregaaende

Aar er det udbetalt med 80 Rdl., fra 1815—26 med aldeles forskjellige

Beløb, fra 1827—37 med 120 Rdl., 1838 med 160 Rdl., 1839 med

135 Rdl. 9 Sk., 1840—43 med 130 Rdl Der bør, saavidt jeg skjønner, af

Konsistorium, hvem det ved Fundatsen er overdraget at paase, at den overholdes,

gives en fast Regel om, med hvilket Beløb de forskjellige Udbetalinger

skulle ske, hvorved vil være at iagttage, at der disponeres over den hele

Rente, da Oplæg ikke skulle finde Sted. Kunde det antages, at Kapitalens

hele Forøgelse hørte til Rejsestipendiet, vilde for de 6 Studenter kun haves

700 Rdl. Sp. o: 756 Rdl. i Kroner eller 803 Rdl. 24 Sk Kourant eller

Rigsbankpenge, og for Professorer 300 Rdl. Sp. o: 324 Rdl. i Kroner eller

344 Rdl. 24 Sk. Kourant eller Rigsbankpenge, af hvilke tvende Beløb

Renten vilde være at udbetale med 3^/4 pCt. Men da det dog er muligt, at

ogsaa disse to Afdelinger af Legatet have Ret til at nyde godt af Kapitalens

Forøgelse, lader det sig vel forsvare at lade de for 6 Studenter bestemte 42

Rdl. og de for Professorer bestemte 18 Rdl., uagtet de ere givne under Forudsætning

af 6 pCt. som Rentefod og denne nu kun er 4 pCt., gaa over

til lige nominelle Beløb i Rigsbankpenge. Bifaldes dette, vil enhver af de 6

Studenter aarlig erholde 7 Rdl., enhver af de 4 Professorer 4 Rdl., den,

som har cistam medicam 2 Rdl., og Rejsestipendiet bliver 146 Rdl. 46 Sk., hvorved

den hele Rente 3^'4 pCt. 206 Rdl. 46 Sk. udkommer. Enhver af bemeldte

6 Studenter har siden 1838 faaet aarligen 9 Rdl., tidhgere 7 Rdl., og

enhver af de 4 Professorer har siden 1838 faaet 5 Rdl., tidligere 4 Rdl.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 4. Kons. Skr. af 13. April 1844 til Eforus for Th. Fincks Legat,

hvorved bifaldes, at der indtil videre med Hensyn til Fordelingen af bemeldte

Legat forholdes paa den Maade, at Rejsestipendiet bestemmes til 146 Rdl.

46 Sk ,

at der tillægges enhver af de 6 Studenter aarlig 7 Rdl , enhver af de

4 Professorer 4 Rdl. og den, som har cistam medicam i Gjemme, 2 Rdl.*).

(Univ. Arkiv.)

Nr. 5 Decision af 13. Juli 1852 til Regnskabet for Thomas Fincks

Legat for 1851, at Denominationsskrivelser fra det lægevidenskabelige Fakultet

med Hensyn til Rejsestipendiet og fra bemeldte Fakultets Dekahus, forsapvidt

angaaer Udnævnelsen til Stipendier for Studenter, bør fremlægges ved Regn-

skabet.

^) Selmers Aarb. f. 1844 S. 70-71.

(Eforiprot.)

More magazines by this user
Similar magazines